Tuyên Bố về Việc Chịu Trách Nhiệm

Thông tin được cung cấp bởi Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange không đại diện hoặc bảo đảm về tính chính xác của nguồn dữ liệu mà bản đồ này sử dụng.

Đồng Ý Từ Chối

Tải Về Bản Đồ

Bản đồ đã được cập nhật với các ranh giới và khu vực mới cho Quốc Hội, Thượng Viện Tiểu Bang, Hạ Viện Tiểu Bang, Hội Đồng Quân Bình Tiểu Bang, và Hội Đồng Giám Sát Quận cho Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Năm 2022 vào Tháng Sáu.

Các bản đồ có thay đổi đối với Thành Phố, Cao Đẳng, Trường Học, Thủy Lợi, và Quận Đặc Biệt sẽ không được cập nhật cho đến đầu Tháng Tám trước Cuộc Tổng Tuyển Cử Năm 2022.

Hãy chọn một khu vực mà quý vị cần bản đồ qua danh sách đổ xuống, và bản đồ sẽ được cung cấp cho quý vị để tải về