Nhảy đến nội dung

Sự Liên Kết

Chúng tôi được liên kết với một số tổ chức chuyên nghiệp về bầu cử. Các tổ chức này đưa ra các quyền lợi điều hành bầu cử trong cộng đồng, làm cho mọi thứ dễ dàng hơn khi chúng tôi thực hiện công việc của mình và giúp giải quyết các vấn đề phổ biến cho các thành viên của họ. Thêm vào đó, sự liên kết của chúng tôi với các tổ chức này kết nối chúng tôi với những người rất nghiêm túc trong ngành nghề của họ và tăng cường độ tin cậy của chúng tôi như là một tổ chức chuyên nghiệp.

Sự liên kết hiện nay của chúng tôi bao gồm: