Nhảy đến nội dung

Kiểm Soát Thông Tin Trong Khoang Lái

Kiểm Soát Thông Tin Trong Khoang (Buồng) Lái (CRM) là chương trình đào tạo có nguồn gốc từ một hội thảo của NASA năm 1979 tập trung vào việc cải thiện an toàn trong không gian. Nghiên cứu của NASA được trình bày tại buổi họp này cho thấy rằng nguyên nhân chính của phần lớn các tai nạn trong không gian là do lỗi của con người, và rằng các vấn đề chính là những sai sót trong giao tiếp giữa cá nhân, sự lãnh đạo, và việc ra quyết định trong khoang lái.

Chương trình đào tạo CRM bao gồm một phạm vi rộng về kiến thức, các kỹ năng và quan điểm bao gồm sự giao tiếp, ý thức về tình huống, giải quyết vấn đề, ra quyết định, và làm việc theo nhóm; cùng với mỗi chuyên môn riêng tập trung vào từng lĩnh vực có liên quan.

Tại sao chúng tôi sử dụng hệ thống căn cứ vào kỹ thuật hàng không để đưa ra kết quả bầu cử? Tại Sở Ghi Danh Cử Tri, CRM có thể được định nghĩa là một hệ thống kiểm soát để tối ưu hóa tất cả các nguồn lực sẵn có – thiết bị, quy trình và con người – để khuyến khích chất lượng, đảm bảo sự chính xác và tăng cường tính hiệu quả trong việc điều hành bầu cử.

CRM tại Sở Ghi Danh Cử Tri không liên quan quá nhiều đến kiến thức kỹ thuật và kỹ năng đòi hỏi để đưa ra kết quả bầu cử nhưng điều quan trọng hơn là kỹ năng cần thiết về nhận thức và giao tiếp giữa cá nhân với nhau để quản lý hiệu quả việc điều hành trong hệ thống bầu cử có tổ chức. Trong lĩnh vực này, kỹ năng nhận thức được định nghĩa là các quy trình suy nghĩ được sử dụng để đạt được và duy trì tình huống có ý thức, để giải quyết vấn đề và đưa ra các quyết định. Kỹ năng giao tiếp giữa cá nhân được đề cập là sự giao tiếp và các hoạt động hành vi trên diện rộng liên quan đến làm việc theo nhóm. 

Trong hàng không, cũng như trong việc điều hành bầu cử, các kỹ năng trong những lĩnh vực này thường trùng với nhau, và những điều này cũng trùng với các kỹ năng về kỹ thuật theo yêu cầu.

Chương trình đào tạo CRM, được quy định bởi Cơ Quan Quản Lý Hàng Không Liên Bang cho các phi hành đoàn, đã được tăng cường và triển khai bởi các hãng hàng không lớn và hàng không trong quân đội trên toàn thế giới. Chương trình đào tạo CRM đã mở rộng và giờ đây được sử dụng trong các bệnh viện, nhà máy lọc dầu và giao thông đường thủy. Hàng Không Southwest và Hội Đồng An Toàn Giao Thông Quốc Gia đã tham gia vào các phần trong chương trình đào tạo CRM của chúng tôi. Chúng tôi đã có thể kết hợp rất nhiều cách ứng dụng tương tự được sử dụng bởi các tổ chức này. Chúng tôi là cơ quan đầu tiên của Quận sử dụng CRM và là văn phòng bầu cử đầu tiên của Hoa Kỳ sử dụng kỹ thuật quản lý độc đáo này.