Nhảy đến nội dung

Việc Truy Cập Trang Mạng Dễ Dàng

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange hiểu rõ tầm quan trọng của việc có sẵn các dịch vụ chính quyền bằng kỹ thuật số cho phần lớn cộng đồng và đã nỗ lực thiết kế Trang Mạng OCVOTE.COM cho mọi người có thể tiếp cận. Trang Mạng này đã được lập trình tuân theo cả Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật và Ưu Tiên 1 về Mức Kiểm Tra của World Wide Web Consortium (W3C) cho các Hướng Dẫn về Sự Tiếp Cận Nội Dung Trang Mạng 1.0. Người sử dụng muốn xem các đặc điểm kỹ thuật này thì có thể xem tại: Hướng Dẫn về Sự Tiếp Cận cho Nội Dung Trang Mạng 1.0.

Cùng với sự tuân thủ Ưu Tiên 1, các nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo sự thích hợp đối với kỹ thuật nói chung được tận dụng bởi sự thông qua của cộng đồng. Trang mạng này đã được kiểm tra về việc tuân thủ ZoomText để phóng đại hình ảnh, Jaws cho người đọc trên màn hình Windows để chuyển từ văn bản sang tiếng nói và Lynx cho trình duyệt trang mạng.

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange sẽ tiếp tục kiểm tra cho các cập nhật trên trang mạng trong tương lai và duy trì cam kết sự tuân thủ của chúng tôi và phục vụ cho phần lớn cộng đồng bằng kỹ thuật số cho các dịch vụ chính quyền.

Tiêu để II của Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật cấm tất cả các cơ quan chính quyền địa phương và tiểu bang phân biệt đối xử người khuyết tật và loại trừ họ trong việc tham gia, hoặc từ chối các quyền lợi trong chương trình, dịch vụ hoặc các hoạt động, cho người khuyết tật.

Để đảm bảo rằng người quyết tật có thể tham gia và có đầy đủ quyền lợi từ các dịch vụ cho công chúng được cung cấp bởi Quận Orange, Hội Đồng Giám Sát đã thông qua một chính sách nghiêm cấm sự phân biệt đối xử đối với người khuyết tật vào Tháng Sáu Năm 1994.

Người Điều Phối ADA Tiêu Đề II của Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange là:

Kimberly Golden
1300 South Grand Avenue, Building C
Santa Ana, CA 92705

[email protected]
(714) 567-5107