Nhảy đến nội dung

Các Buổi Họp của Ủy Ban Cố Vấn Tiếp Cận Ngôn Ngữ

Dưới đây là lịch trình từ năm 2010 – 2023 của Nhóm Công Tác Bầu Cử Cộng Đồng - các buổi họp Ủy Ban Cố Vấn Tiếp Cận Ngôn Ngữ:

 

Thứ Năm, Ngày 9 Tháng Mười Một, 2023: CEW –  Ủy Ban Cố Vấn Tiếp Cận Ngôn Ngữ
Lúc 1:30 giờ chiều

Bấm vào đây để xem chương trình nghị sự của buổi họp 

 

Thứ Năm, Ngày 17 Tháng Tám, 2023: CEW –  Ủy Ban Cố Vấn Tiếp Cận Ngôn Ngữ
Lúc 1:30 giờ chiều

Bấm vào đây để xem chương trình nghị sự của buổi họp  

 

Thứ Năm, Ngày 16 Tháng Hai, 2023: CEW –  Ủy Ban Cố Vấn Tiếp Cận Ngôn Ngữ
Lúc 1:30 giờ chiều

Bấm vào đây để xem chương trình nghị sự của buổi họp 

 

Thứ Năm, Ngày 18 Tháng 8, 2022: CEW –  Ủy Ban Cố Vấn Tiếp Cận Ngôn Ngữ 

Lúc 1:30 giờ chiều.

Bấm vào đây để xem chương trình nghị sự của cuộc họp 

 

Thứ Năm, Ngày 7 Tháng Tư, 2022: CEW –  Ủy Ban Cố Vấn Tiếp Cận Ngôn Ngữ
Lúc 1:30 giờ chiều

Hãy bấm vào đây để xem chương trình nghị sự của buổi họp

 

Thứ Sáu, Ngày 5 Tháng Mười Một, 2021: CEW –  Ủy Ban Cố Vấn Tiếp Cận Ngôn Ngữ
Lúc 1:30 giờ chiều

Hãy bấm vào đây để xem chương trình nghị sự của buổi họp

 

Thứ Tư, Ngày 19 Tháng Năm, 2021: CEW –  Ủy Ban Cố Vấn Tiếp Cận Ngôn Ngữ
Lúc 1:30 giờ chiều

Hãy bấm vào đây để xem chương trình nghị sự của buổi họp

 

Thứ Tư, Ngày 3 Tháng Hai, 2021: CEW – Ủy Ban Cố Vấn Tiếp Cận Ngôn Ngữ
Lúc 1:30 giờ chiều

Hãy bấm vào đây để xem chương trình nghị sự của buổi họp

 

Thứ Tư, Ngày 14 Tháng Mười, 2020: CEW - Ủy Ban Cố Vấn Tiếp Cận Ngôn Ngữ
Lúc 9:30 giờ sáng

Hãy bấm vào đây để xem chương trình nghị sự của buổi họp

 

Thứ Tư, Ngày 1 Tháng Bảy, 2020: CEW - Ủy Ban Cố Vấn Tiếp Cận Ngôn Ngữ
Lúc 1:30 giờ chiều

Hãy bấm vào đây để xem chương trình nghị sự của buổi họp

 

Thứ Tư, Ngày 25 Tháng Chín, 2019: CEW - Ủy Ban Cố Vấn Tiếp Cận Ngôn Ngữ
Lúc 1:30 giờ chiều

Hãy bấm vào đây để xem chương trình nghị sự của buổi họp

 

Thứ Năm, Ngày 18 Tháng Bảy, 2019: CEW - Ủy Ban Cố Vấn Tiếp Cận Ngôn Ngữ
Lúc 1:30 giờ chiều

Hãy bấm vào đây để xem chương trình nghị sự của buổi họp

 

Thứ Tư, Ngày 22 Tháng Năm, 2019: CEW - Ủy Ban Cố Vấn Tiếp Cận Ngôn Ngữ
Lúc 9:30 giờ sáng

Hãy bấm vào đây để xem chương trình nghị sự của buổi họp

 

Thứ Năm, Ngày 28 Tháng Ba, 2019: CEW - Ủy Ban Cố Vấn Tiếp Cận Ngôn Ngữ
Lúc 3:00 giờ chiều

Hãy bấm vào đây để xem chương trình nghị sự của buổi họp

 

Thứ Ba, Ngày 10 Tháng Tư, 2018: CEW - Ủy Ban Cố Vấn Tiếp Cận Ngôn Ngữ
Lúc 9:30 giờ sáng

Hãy bấm vào đây để xem chương trình nghị sự của buổi họp

 

Thứ Năm, Ngày 1 Tháng Hai, 2018: CEW - Ủy Ban Cố Vấn Tiếp Cận Ngôn Ngữ
Lúc 1:30 - 3:00 giờ chiều

Hãy bấm vào đây để xem chương trình nghị sự của buổi họp

 

Thứ Năm, Ngày 19 Tháng Mười, 2017: CEW - Ủy Ban Cố Vấn Tiếp Cận Ngôn Ngữ
Lúc 1:30 giờ chiều

Hãy bấm vào đây để xem chương trình nghị sự của buổi họp

 

 

Thứ Năm, Ngày 29 Tháng Sáu, 2017: CEW - Ủy Ban Cố Vấn Tiếp Cận Ngôn Ngữ
Lúc 1:30 giờ chiều

Hãy bấm vào đây để xem chương trình nghị sự của buổi họp