Nhảy đến nội dung

Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ Năm 2016

Ngày, Thời Hạn và Thông Tin Bổ Sung
Mỗi cuộc bầu cử được kiểm soát bởi các thời hạn quan trọng và các thời hạn này phải được đáp ứng.  Từ việc lập hồ sơ ứng cử viên, bắt đầu gửi phiếu bầu-qua-thư hoặc ngày cuối cùng để ghi danh bỏ phiếu – chúng tôi đã tập hợp tất cả những ngày quan trọng này vào một nơi để quý vị có thể xem hoặc in ra. 

Xem lịch trình các sự kiện của cuộc bầu cử Ngày 7 Tháng Sáu, 2016 ►

Hướng Dẫn cho Cử Tri Không Chọn Chính Đảng
Cử tri không đăng ký với một chính đảng hội đủ điều kiện vẫn có thể bỏ phiếu cho chính đảng đó nếu chính đảng này cho phép sự tham gia của các cử tri không chọn đảng.

Xem các hướng dẫn cho Cử Tri Không Chọn Chính Đảng ►

Các Câu Hỏi Thường Gặp về Cử Tri Không Chọn Chính Đảng
Xem các câu hỏi thường gặp về Cử Tri không chọn chính đảng và một chính đảng hội đủ điều kiện.

Xem các câu hỏi thường gặp về Cử Tri Không Chọn Chính Đảng ►

Sổ Tay của Ứng Cử Viên
Sổ Tay của Ứng Cử Viên bao gồm các thông tin quan trọng cho những ai đang tranh cử.

Xem sổ tay của ứng cử viên ►

Lịch Trình Sự Kiện của các Khởi Xướng trong Toàn Quận
Lịch trình sự kiện này bao gồm các thời hạn quan trong cho các khởi xướng trong toàn quận.

Xem lịch trình sự kiện cho các khởi xướng trong toàn quận của cuộc bầu cử Ngày 7 Tháng Sáu, 2016 ►

Lịch Trình Lập Hồ Sơ Công Bố về Vận Động Tài Chính

Mỗi cuộc bầu cử có các thời hạn để lập các báo cáo về vận động tài chính. Hãy xem lịch trình để tìm hiểu thêm. 

Xem lịch trình lập hồ sơ công bố vận động tài chính ►

Nhận Thông Tin Về các Dự Luật được Thể Hiện trên Lá Phiếu Bầu Cử 
Xem các thông tin quan trọng về các dự luật trên phiếu bầu. Thêm vào đó, bằng cách bấm vào đường dẫn này, quý vị sẽ xem tất cả tài liệu sẽ được in trên Tập Phiếu Bầu Mẫu. 

Tìm hiểu thêm về các dự luật trên phiếu bầu ►

Các Tài Liệu Pháp Lý Quan Trọng cho Cuộc Bầu Cử Sắp Tới
Tìm các tài liệu pháp lý như là thông báo pháp lý, việc rút thăm ngẫu nhiên và thứ tự trên phiếu bầu.

Xem các tài liệu pháp lý cho cuộc bầu cử sắp tới ►

Archived:
Yes