Nhảy đến nội dung

Cuộc Tổng Tuyển Cử Đặc Biệt cho Khu Vực Thượng Viện 32 năm 2018

Ngày, Thời Hạn và Thông Tin Bổ Sung
Mỗi cuộc bầu cử được kiểm soát bởi các thời hạn quan trọng và các thời hạn này phải được đáp ứng. Từ việc lập hồ sơ ứng cử viên, bắt đầu gửi phiếu bầu-qua-thư hoặc ngày cuối cùng để ghi danh bỏ phiếu – chúng tôi đã tập hợp tất cả những ngày quan trọng này vào một nơi để quý vị có thể xem hoặc in ra. 

Xem lịch trình các sự kiện của cuộc bầu cử Ngày 7 Tháng Tám, 2018 ►

Thông Báo Bầu Cử
Thông báo bầu cử có sẵn ở đây.

Xem thông báo bầu cử ►

Archived:
Yes