Nhảy đến nội dung

Tài Liệu Pháp Lý về Bầu Cử

Việc Rút Thăm Ngẫu Nhiên của Tổng Thư Ký Tiểu Bang
Một công cụ quan trọng để quyết định thứ tự của các ứng cử viên trên phiếu bầu là việc rút thăm ngẫu nhiên của Tổng Thư Ký Tiểu Bang. 
Xem Việc Rút Thăm Ngẫu Nhiên của Tổng Thư Ký Tiểu Bang ►

Việc Rút Thăm Ngẫu Nhiên ở Quận Orange
Việc rút thăm ngẫu nhiên được tổ chức bởi Sở Ghi Danh Cử Tri sẽ quyết định thứ tự của các ứng cử viên tranh cử cho các chức vụ trong Thượng Viện Tiểu Bang và Hạ Viện Tiểu Bang khi các khu vực này tọa lạc trong một hoặc nhiều hơn một quận. 
Xem Việc Rút Thăm của Quận Orange ►

Thông Báo Pháp Lý

 • Thông Báo Bầu Cử
  • Nay xin thông báo rằng một cuộc bầu cử sẽ được tổ chức ở Quận Orange vào ngày 6 tháng Mười Một, 2018 với mục đích bầu chọn những thành viên hội đồng quản trị/giám đốc cho những khu vực sau đây:

   Khu Cao Đẳng Cộng Đồng: Coast (1 Thành Viên mỗi khu, Ủy Viên Quản Trị Khu 1, 5); Phía Bắc Quận Orange (1 Thành Viên mỗi khu, Ủy Viên Quản Trị Khu 1, 3, 6); Rancho Santiago (1 Thành Viên mỗi khu, Ủy Viên Quản Trị Khu 2, 4, 6); Phía Nam Quận Orange (1 Thành Viên mỗi khu, Ủy Viên Quản Trị Khu 2, 4, 5); Các Học Khu Trung Học: Liên Hiệp Anaheim (1 Thành Viên mỗi khu, Ủy Viên Quản Trị Khu 1, 2, 5); Hiệp Đoàn Fullerton (1 Thành Viên mỗi khu, Ủy Viên Quản Trị Khu 1, 4, và 5); Liên Hiệp Huntington Beach (3 Thành Viên); Các Học Khu Thống Nhất: Thống Nhất Brea Olinda (2 Thành Viên, Trọn Nhiệm Kỳ, 1 Thành Viên Nhiệm Kỳ Ngắn Hạn); Thống Nhất Capistrano (1 Thành Viên mỗi khu, Ủy Viên Quản Trị Khu 4, 6, 7); Thống Nhất Garden Grove (1 Thành Viên mỗi khu, Ủy Viên Quản Trị Khu 2, 4); Thống Nhất Irvine (1 Thành Viên mỗi khu, Ủy Viên Quản Trị Khu 2, 4); Thống Nhất Laguna Beach (3 Thành Viên); Thống Nhất Los Alamitos (2 Thành Viên); Thống Nhất Newport-Mesa (1 Thành Viên mỗi khu, Ủy Viên Quản Trị Khu 2, 4, 5, 7); Thống Nhất Orange (1 Thành Viên mỗi khu, Ủy Viên Quản Trị Khu 1, 4, 5, 7); Thống Nhất Placentia-Yorba Linda (1 Thành Viên mỗi khu, Ủy Viên Quản Trị Khu 4, 5); Thống Nhất Saddleback Valley (2 Thành Viên); Thống Nhất Santa Ana (2 Thành Viên); Thống Nhất Tustin (1 Thành Viên mỗi khu, Ủy Viên Quản Trị Khu 3, 5); Thống Nhất Rowland (3 Thành Viên); Các Học Khu Tiểu Học  Tiểu Học Anaheim (1 Thành Viên mỗi khu, Ủy Viên Quản Trị Khu 2, 4, 5); Buena Park (1 Thành Viên mỗi khu, Ủy Viên Quản Trị Khu 1, 2, 5); Centralia (1 Thành Viên mỗi khu, Ủy Viên Quản Trị Khu 1, 2, 5); Cypress (1 Thành Viên mỗi khu, Ủy Viên Quản Trị Khu B, C, D); Fountain Valley (3 Thành Viên); Fullerton (1 Thành Viên mỗi khu, Ủy Viên Quản Trị Khu 1, 3, 4); Thành Phố Huntington Beach (3 Thành Viên); Thành Phố La Habra (3 Thành Viên); Liên Kết Lowell (1 Thành Viên mỗi khu, Ủy Viên Quản Trị Khu 1, 2, 4, 5); Magnolia (1 Thành Viên mỗi khu, Ủy Viên Quản Trị Khu 1, 2, 5); Ocean View (3 Thành Viên); Savanna (3 Thành Viên); và Westminster (1 Thành Viên mỗi khu, Ủy Viên Quản Trị Khu 2, 3, 5).

   Các Khu Dịch Vụ Cộng Đồng:  Capistrano Bay (3 Giám Đốc); Emerald Bay (3 Giám Đốc); Rossmoor (2 Giám Đốc); Surfside Colony (4 Giám Đốc); Three Arch Bay (2 Giám Đốc); Khu Dẫn Thủy: Serrano Water (1 Giám Đốc mỗi khu, Phân Khu 1, 4); Khu Công Viên và Giải Trí: Silverado-Modjeska (3 Giám Đốc); Các Sở Vệ Sinh: Costa Mesa (3 Giám Đốc); Midway City (3 Giám Đốc); Sunset Beach (2 Giám Đốc); Khu Phòng Chống Lũ Lụt: Surfside Colony (3 Trustees); California Water Districts: El Toro (2 Giám Đốc); Irvine Ranch  (3 Giám Đốc); Moulton Niguel (3 Giám Đốc); Santa Margarita (2 Giám Đốc); Các Khu Thủy Lợi Quận: Phía Đông Quận Orange (3 Giám Đốc); Khu Cống Rãnh Rossmoor/Los Alamitos (2 Giám Đốc); Mesa (1 Giám Đốc mỗi khu, Phân Khu 3, 4, 5); South Coast (2 Giám Đốc); Trabuco Canyon (3 Giám Đốc); Yorba Linda (3 Giám Đốc); Khu Thủy Lợi Độc Lập: Quận Orange (1 Giám Đốc mỗi khu, Phân Khu 1, 5, 7); Khu Thủy Lợi Thành Phố: Khu Thủy Lợi Thành Phố của Quận Orange (1 Giám Đốc mỗi khu, Phân Khu 1, 2, 5); Các Khu Thư Viện: Buena Park (2 Ủy Viên Quản Trị); và Placentia (2 Ủy Viên Quản Trị); Khu Phòng Giảm: Khu Phòng Giảm: Khu Phòng Giảm: Khu Phòng Giảm Nguy Cơ Địa Chất Santiago (5 Giám Đốc).

   Để hội đủ điều kiện cho chức vụ, ứng cử viên phải là cử tri đã ghi danh trong địa hạt và, nếu thích hợp, trong khu vực/phân khu/thuộc ủy viên quản trị.

   Các mẫu Tuyên Bố Ứng Cử có thể nhận được tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana, bắt đầu từ ngày 16 tháng Bảy, 2018, và phải được đệ trình đến văn phòng đó không trễ hơn

   Ngày 10 tháng Tám, 2018, vào lúc 5:00 giờ chiều.

   Để nhận thêm thông tin về việc Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên, vui lòng gọi Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange, Dịch Vụ Ứng Cử Viên và Cử Tri, số (714) 567-7600 hoặc truy cập trang mạng của sở tại ocvote.com.

   Việc bổ nhiệm cho mỗi chức vụ sẽ được thực hiện, theo Mục 10515 của Bộ Luật Bầu Cử California, trong trường hợp không có ứng cử viên được đề cử hay không đủ số ứng cử viên được đề cử cho mỗi chức vụ và không có một kiến nghị cho cuộc bầu cử được đệ trình theo đúng hạn kỳ được ấn định trong Mục 10515 nêu trên.

   Nay xin thông báo rằng các phòng phiếu cho cuộc bầu cử nói trên sẽ mở cửa từ 7:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối.  Tất cả các phiếu bầu trong cuộc bầu cử nói trên sẽ được tập trung đếm tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana.

   Nay cũng xin thông báo thêm rằng việc xử lý phiếu Bầu-qua-Thư sẽ bắt đầu vào Ngày 9 tháng Mười, 2018, và sẽ tiếp tục từ Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều cho đến khi cuộc bầu cử được chứng nhận vào đúng hay vào khoảng Ngày 6 Tháng Mười Hai, 2018. Việc xử lý phiếu Bầu-qua-Thư được mở cho công chúng tại 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana.

   Nay cũng xin thông báo thêm rằng việc kiểm phiếu bằng tay cho một số khu bầu cử sẽ bắt đầu vào ngày 7 tháng Mười Một, 2018, tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange, 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana.

   Nay cũng xin thông báo thêm rằng báo cáo về kết quả của việc kiểm phiếu bằng tay 1 phần trăm sẽ được đính kèm trong văn bản chứng nhận của việc kiểm phiếu bầu chính thức.

   Đề ngày thứ 24 của tháng Bảy, 2018.

   Neal Kelley
   Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri
   Quận Orange

 • Thông Báo Bầu Cử - Học Khu Thống Nhất Newport-Mesa
  • Nay xin thông báo rằng một dự luật sẽ được đệ trình đến cử tri của Học Khu Thống Nhất Newport-Mesa trong Cuộc Tổng Tuyển Cử được tổ chức vào ngày 6 tháng Mười Một, 2018. Nếu được thông qua, dự luật được đề nghị này sẽ giới hạn số nhiệm kỳ mà một thành viên hội đồng quản trị có thể phục vụ trong hội đồng quản trị của học khu học đến ba nhiệm kỳ mỗi nhiệm kỳ bốn năm.

   Nay cũng xin thông báo rằng Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri đã quyết định ngày giờ cuối để đệ trình biện luận ủng hộ hoặc phản đối dự luật này là ngày 20 tháng Bảy, 2018, tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana.  Biện luận không được nhiều hơn 300 chữ. Không được quá năm (5) chữ ký trên bất kỳ biện luận ủng hộ hay phản đối dự luật nào. Để biết thêm thông tin về biện luận dự luật, một “Sổ Tay cho việc Đệ Trình Biện Luận Dự Luật trên Phiếu Bầu” sẽ có sẵn tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri (714-567-7600) và trên trang mạng của sở, ocvote.com.

   Đề ngày thứ 10 của 0tháng Bảy, 2018

   Neal Kelley
   Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri
   Quận Orange

 • Thông Báo Bầu Cử - Học Khu Thống Nhất Los Alamitos
  • Nay xin thông báo rằng một dự luật công khố phiếu sẽ được đệ trình đến cử tri của Học Khu Thống Nhất Los Alamitos trong Cuộc Tổng Tuyển Cử được tổ chức vào ngày 6 tháng Mười Một, 2018. Việc thông qua dự luật này bởi ít nhất 55 phần trăm số cử tri đã ghi danh bỏ phiếu cho dự luật sẽ chấp thuận cho học khu phát hành đến $97 triệu trong công khố phiếu với mức lợi tức hợp pháp. Các công khố phiếu sẽ được sử dụng để sửa chữa các mái nhà, đường ống dẫn nước, hệ thống thoát nước và hệ thống điện bị hư hỏng; nâng cấp các toà nhà trong trường học và cơ sở hạ tầng để đáp ứng những tiêu chuẩn học tập ngày nay thông qua việc cập nhật các phòng học khoa học và các phòng máy tính để hỗ trợ nhu cầu ngày càng tăng cho những nghề nghiệp trong khoa học, kỹ thuật, và công nghệ, và để cải thiện sự an toàn của học sinh và an ninh trong khuôn viên trường học bằng cách lắp đặt các hàng rào an ninh, máy quay phim an ninh, và các hệ thống liên lạc khẩn cấp.  

   Nay cũng xin thông báo rằng Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri đã quyết định ngày giờ cuối để đệ trình biện luận ủng hộ hoặc phản đối dự luật này là ngày 20 tháng Bảy, 2018, tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana. Biện luận không được nhiều hơn 300 chữ. Không được quá năm (5) chữ ký trên bất kỳ biện luận ủng hộ hay phản đối dự luật nào. Để biết thêm thông tin về biện luận dự luật, một “Sổ Tay cho việc Đệ Trình Biện Luận Dự Luật trên Phiếu Bầu” sẽ có sẵn tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri (714-567-7600) và trên trang mạng của sở, ocvote.com.

   Đề ngày thứ 2 của tháng Tám, 2018.

   Neal Kelley
   Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri
   Quận Orange

 • Thông Báo Bầu Cử - Học Khu Thống Nhất Santa Ana
  • Nay xin thông báo rằng một dự luật công khố phiếu sẽ được đệ trình đến các cử tri của Học Khu Thống Nhất Santa Ana trong Cuộc Tổng Tuyển Cử vào ngày 6 tháng Mười Một, 2018. Việc thông qua dự luật này bởi ít nhất 55 phần trăm cử tri đã ghi danh bầu cho dự luật sẽ chấp thuận cho học khu phát hành đến $232 triệu công khố phiếu với mức lợi tức hợp pháp. Các công khố phiếu sẽ được sử dụng để cập nhật các lớp học, phòng thí nghiệm khoa học và cơ sở chuẩn bị cho học sinh vào đại học và nghề nghiệp trong toán học, khoa học, công nghệ, nghệ thuật và lao động lành nghề, cải thiện an toàn và an ninh cho học sinh, sửa chữa/thay thế các mái nhà, đường ống dẫn nước và hệ thống điện bị hư hỏng và loại bỏ amiăng.  

   Nay xin thông báo thêm rằng Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri đã quyết định ngày giờ cuối cùng để đệ trình biện luận ủng hộ hay phản đối dự luật công khố phiếu này là ngày 16 tháng Tám, 2018, vào lúc 5:00 giờ chiều, tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana. Biện luận không được nhiều hơn 300 từ. Không được quá 5 chữ ký trên biện luận ủng hộ hay phản đối dự luật. Để biết thêm chi tiết về những biện luận cho dự luật, một “Sổ Tay cho việc Đệ Trình Biện Luận Dự Luật trên Phiếu Bầu” sẽ có sẵn tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri (714-567-7600) và trên trang mạng của sở, ocvote.com.

   Đề ngày thứ 6 của tháng Tám, 2018.

   Neal Kelley
   Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri
   Quận Orange

 • Thông Báo Bầu Cử - Học Khu Liên Kết Lowell
  • Nay xin thông báo rằng một dự luật công khố phiếu sẽ được đệ trình đến các cử tri của Học Khu Liên Kết Lowell trong Cuộc Tổng Tuyển Cử vào ngày 6 tháng Mười Một, 2018. Việc thông qua dự luật này bởi ít nhất 55 phần trăm cử tri đã ghi danh bầu cho dự luật sẽ chấp thuận cho học khu phát hành đến $48 triệu trong công khố phiếu với mức lợi tức hợp pháp. Các công khố phiếu sẽ được sử dụng để sửa chữa và hiện đại hoá các lớp học/cơ sở trường học đang xuống cấp tại các trường tiểu học/trung học cơ sở tại địa phương, sửa chữa hư hại do mối mọt, khô mục, mái nhà bị hư hỏng, đường ống dẫn nước, và điện, cải thiện an toàn/an ninh cho học sinh, và nâng cấp các lớp học, phòng thí nghiệm khoa học, và cơ sở vật chất để hỗ trợ thành tích của học sinh trong toán học, khoa học, công nghệ, và nghệ thuật.  

   Nay xin thông báo thêm rằng Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri đã quyết định ngày giờ cuối cùng để đệ trình biện luận ủng hộ hay chống lại dự luật công khố phiếu này là ngày 20 tháng Tám, 2018, vào lúc 5:00 giờ chiều, tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana. Biện luận không được nhiều hơn 300 từ. Không được quá 5 chữ ký trên biện luận ủng hộ hay phản đối dự luật. Để biết thêm chi tiết về những biện luận cho dự luật, một “Sổ Tay cho việc Đệ Trình Biện Luận Dự Luật trên Phiếu Bầu” sẽ có sẵn tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri (714-567-7600) và trên trang mạng của sở, ocvote.com.

   Đề ngày thứ 10 của tháng Tám, 2018.

   Neal Kelley
   Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri
   Quận Orange