Nhảy đến nội dung

Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Toàn Tiểu Bang Năm 2018

Ngày, Thời Hạn và Thông Tin Bổ Sung
Mỗi cuộc bầu cử được kiểm soát bởi các thời hạn quan trọng và các thời hạn này phải được đáp ứng. Từ việc lập hồ sơ ứng cử viên, bắt đầu gửi phiếu bầu-qua-thư hoặc ngày cuối cùng để ghi danh bỏ phiếu – chúng tôi đã tập hợp tất cả những ngày quan trọng này vào một nơi để quý vị có thể xem hoặc in ra. 

Xem lịch trình của cuộc bầu cử Ngày 5 Tháng Sáu, 2018 ►

Có nội dung gì trên Phiếu Bầu?
Quý vị có quan tâm đến nội dung trên phiếu bầu của cuộc bầu cử sắp tới? Chúng tôi cung cấp thông tin này để quý vị tham khảo.

Xem các nội dung tranh cử trên phiếu bầu ►

Các Tài Liệu Pháp Lý Quan Trọng cho Cuộc Bầu Cử Sắp Tới
Tìm các tài liệu pháp lý như là thông báo pháp lý, việc rút thăm ngẫu nhiên và thứ tự trên phiếu bầu.

Xem các tài liệu pháp lý cho cuộc bầu cử sắp tới ►

Dự Luật trên Lá Phiếu Bầu Cử 
Xem thông tin quan trọng liên quan đến các dự luật trên phiếu bầu. Thêm vào đó, bằng cách bấm vào đường dẫn này, quý vị sẽ xem tất cả tài liệu sẽ được in trong Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri. 

Tìm hiểu thêm về các dự luật trên phiếu bầu ►

Archived:
Yes