Nhảy đến nội dung

Cuộc Bầu Cử Chung Cuộc ở Khu 1 của Thành Phố Seal Beach năm 2019

Ngày, Thời Hạn và Thông Tin Bổ Sung
Mỗi cuộc bầu cử được kiểm soát bởi các thời hạn quan trọng và các thời hạn này phải được đáp ứng. Từ việc lập hồ sơ ứng cử viên, bắt đầu gửi phiếu bầu-qua-thư hoặc ngày cuối cùng để ghi danh bỏ phiếu – chúng tôi đã tập hợp tất cả những ngày quan trọng này vào một nơi để quý vị có thể xem hoặc in ra. 
Xem lịch trình của cuộc bầu cử Ngày 29 Tháng Một, 2019  ►

Tài Liệu Pháp Lý Quan Trọng của Cuộc Bầu Cử Sắp Tới
Tìm các tài liệu pháp lý chẳng hạn như thông báo về pháp lý, rút thăm ngẫu nhiên và thứ tự trên phiếu bầu .
Xem các tài liệu pháp lý của cuộc bầu cử sắp tới ►

Ứng Cử Viên Tranh Cử trong Cuộc Bầu Cử
Xem danh sách các ứng cử viên đã lập hồ sơ tranh cử trong cuộc bầu cử này, và lời phát biểu của ứng cử viên.
Xem danh sách các ứng cử viên và lời phát biểu của ứng cử viên ►

Archived:
Yes