Nhảy đến nội dung

Cuộc Bầu Cử Tổng Quát Trong Khu Vực Năm 2019

Ngày, Thời Hạn và Thông Tin Thêm
Mỗi cuộc bầu cử đều được chi phối bởi các thời hạn quan trọng và các thời hạn này phải được tuân thủ. Từ việc lập hồ sơ ứng cử viên, bắt đầu bỏ phiếu bầu-qua-thư hoặc ngày cuối cùng để ghi danh bỏ phiếu - chúng tôi đã tập hợp tất cả các ngày quan trọng này vào một nơi để quý vị có thể xem hoặc in ra.

Xem Ngày và Thời Hạn ►

Lịch Trình Lập Hồ Sơ Công Bố về Vận Động Tranh Cử
Mỗi cuộc bầu cử có các thời hạn về báo cáo tài chính của việc lập hồ sơ vận động tranh cử. Xem lịch trình này để tìm hiểu thêm.

Xem Lịch Trình Lập Hồ Sơ về Vận Động Tranh Cử ►

Có nội dung gì trên Phiếu Bầu?
Quý vị có quan tâm về những nội dung trên phiếu bầu cho Cuộc Bầu Cử? Chúng tôi cung cấp thông tin này để quý vị tham khảo.

Xem nội dung tranh cử trên Phiếu Bầu ► 

Các Tài Liệu Pháp Lý Quan Trọng cho Cuộc Bầu Cử Sắp Tới
Tìm các tài liệu pháp lý như thông báo về pháp lý, rút thăm ngẫu nhiên và thứ tự trên phiếu bầu.

Xem tài liệu pháp lý cho cuộc bầu cử sắp tới ►

Archived:
Yes