Nhảy đến nội dung

Cuộc Bầu Cử cho Chức Vụ Khuyết thuộc Khu Vực Giám Sát Thứ Ba Năm 2019

Ngày, Thời Hạn và Thông Tin Bổ Sung
Mỗi cuộc bầu cử được kiểm soát bởi các thời hạn quan trọng và các thời hạn này phải được đáp ứng. Từ việc lập hồ sơ ứng cử viên, bắt đầu gửi phiếu bầu-qua-thư hoặc ngày cuối cùng để ghi danh bỏ phiếu – chúng tôi đã tập hợp tất cả những ngày quan trọng này vào một nơi để quý vị có thể xem, hoặc in ra. 
Xem lịch trình của cuộc bầu cử Ngày 12 Tháng Ba, 2019 ►

Bỏ Phiếu Sớm tại Trung Tâm Bầu Cử
Việc bỏ phiếu sớm sẽ được tổ chức cho cuộc bầu cử sắp tới với Trung Tâm Dịch Vụ Bỏ Phiếu (Di Động) của chúng tôi. Chúng tôi đã lên lịch trình về thời gian và địa điểm cho dịch vụ này.
Xem lịch trình Trung Tâm Bầu Cử Sớm cho cuộc bầu cử sắp tới ►

Các Tài Liệu Pháp Lý Quan Trọng cho Cuộc Bầu Cử Sắp Tới
Tìm các tài liệu pháp lý như là thông báo pháp lý, việc rút thăm ngẫu nhiên và thứ tự trên phiếu bầu.
Xem các tài liệu pháp lý cho cuộc bầu cử sắp tới ►

Lịch Trình Lập Hồ Sơ Công Bố về Vận Động Tài Chính
Mỗi cuộc bầu cử có các thời hạn để lập các báo cáo về vận động tài chính. Hãy xem lịch trình để tìm hiểu thêm.
Xem Lịch Trình Lập Hồ Sơ Công Bố Vận Động Tài Chính ►

Thông Báo về Giai Đoạn cho Công Chúng Kiểm Tra liên quan đến Lời Phát Biểu về Sự Hội Đủ Điều Kiện của Ứng Cử Viên và Chức Danh trên Phiếu Bầu trong Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt Ngày 12 Tháng Ba, 2019 để Bổ Sung cho Chức Vụ Khuyết của Giám Sát Viên Khu Vực Thứ Ba
Có một điều chỉnh về giai đoạn công chúng kiểm tra đối với cuộc bầu cử này.
Tìm hiểu thêm về sự điều chỉnh cho giai đoạn kiểm tra ►

Archived:
Yes