Nhảy đến nội dung

Lịch Trình Lập Hồ Sơ Công Bố Vận Động Tài Chính

TRƯỜNG HỌC & CÁC KHU ĐẶC BIỆT
Ngày 3 Tháng Mười Một, 2020

 

LẦN THỨ NHẤT TRƯỚC BẦU CỬ

7/1/20 - 9/19/20

NGÀY HẾT HẠN: 9/24/20

 

LẦN THỨ 2 TRƯỚC BẦU CỬ

9/20/20 – 10/17/20

NGÀY HẾT HẠN: 10/22/20

(Bản sao trên giấy phải được lập hồ sơ bởi cá nhân giao đến hoặc dịch vụ chuyển phát đảm bảo qua đêm)

 

ĐÓNG GÓP TRỄ

8/5/20 – 11/3/20

TRONG VÒNG 24 GIỜ VỚI BIÊN NHẬN $1,000

 

NỬA NĂM

10/18/20 - 12/31/20

NGÀY HẾT HẠN: 2/1/21