Nhảy đến nội dung

Dự Luật trên Phiếu Bầu

Mẫu Tự được Chỉ Định & Toàn Bộ Dự Luật

P - Thành Phố Cypress, Tu Chính Hiến Chương Thành Phố để Cập Nhật việc Thông Báo, các Quy Trình Bầu Cử, và Thủ Tục để Bổ Sung một Chức Vụ Khuyết trong Hội Đồng

Q - Thành Phố Costa Mesa, Dự Luật về Quy Định và Thuế Cần Sa Bán Lẻ ở Thành Phố Costa Mesa

S - Thành Phố Fullterton, Dự Luật về Dịch Vụ Cộng Đồng, Sửa Chữa Đường Phố, và Phản Ứng Khẩn Cấp của Thành Phố Fullerton

U - Thành Phố Fullerton, Dự Luật trên Phiếu Bầu về Pháo Hoa ở Thành Phố Fullerton

V - Thành Phố Laguna Woods, Dự Luật Tư Vấn của Thành Phố Laguna Woods về các Cơ Sở Chế Biến Cần Sa

W - Thành Phố La Habra, Sắc Lệnh Năm 2020 về Quy Định/Thuế cho Kinh Doanh Cần Sa ở Thành Phố La Habra

X - Thành Phố La Habra, Khởi Xướng của các Công Dân Thành Phố La Habra cho việc Bảo Tồn Không Gian Mở ở La Habra

Y - Thành Phố Los Alamitos, Dự Luật Bảo Vệ Việc Làm/Doanh Nghiệp, Sự Phản Hồi Cảnh Sát 911, Chất Lượng Cuộc Sống của Thành Phố Los Alamitos

Z - Thành Phố Newport Beach, Bổ Sung Ủy Ban Phụ Trách Bến Cảng vào Hiến Chương của Thành Phố Newport Beach

AA - Thành Phố Orange, Dự Án Khu Dân Cư và Không Gian Mở của Các Đường Mòn tại Santiago Creek

BB - Thành Phố San Clemente, Các Giới Hạn Nhiệm Kỳ cho Hội Đồng Thành Phố

CC - Thành Phố Tustin, Khoản Bồi Hoàn Được Giới Hạn cho Hội Đồng Thành Phố Tustin

DD - Thành Phố Westminster, Các Giới Hạn Nhiệm Kỳ cho Thành Phố Westminster