Nhảy đến nội dung

Có Những Nội Dung Nào trên Phiếu Bầu

Có Những Nội Dung Nào trên Phiếu Bầu
của Cuộc Tổng Tuyển Cử Bầu Tổng Thống Ngày 3 Tháng Mười Một, 2020?

Tổng Thống Hoa Kỳ

Hai Ứng Cử Viên nhận được nhiều phiếu bầu nhất do CỬ TRI ĐỀ CỬ cho các chức vụ:

Dân Biểu Quốc Hội

 • Khu Vực 38 

 • Khu Vực 39

 • Khu Vực 45

 • Khu Vực 46

 • Khu Vực 47

 • Khu Vực 48

 • Khu Vực 49

Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang

 • Khu Vực 29

 • Khu Vực 37  

Dân Biểu Hạ Viện

 • Khu Vực 55

 • Khu Vực 65

 • Khu Vực 68

 • Khu Vực 69 

 • Khu Vực 72 

 • Khu Vực 73 

 • Khu Vực 74

 

CHỨC VỤ KHÔNG THUỘC CHÍNH ĐẢNG

Giám Sát Viên Quận

Giám Sát Viên, Khu Vực 1  

 

Chức Vụ của Học Khu

Khu Cao Đẳng Cộng Đồng Phía Bắc Quận Orange

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 4

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 5

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 7

Khu Cao Đẳng Cộng Đồng Coast

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 2

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 4

Khu Cao Đẳng Cộng Đồng Rancho Santiago

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 3

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 5

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 7

Khu Cao Đẳng Cộng Đồng Phía Nam Quận Orange

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 1

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 6

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 7

Học Khu Trung Học Liên Hiệp Huntington Beach

Học Khu Thống Nhất Brea Olinda

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 5

Học Khu Thống Nhất Capistrano

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 2

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 3

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 5

Học Khu Thống Nhất Garden Grove

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 1

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 5

Học Khu Thống Nhất Irvine

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 3

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 5

Học Khu Thống Nhất Laguna Beach      

Học Khu Thống Nhất Los Alamitos

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 2

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 5

Học Khu Thống Nhất Newport-Mesa

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 1

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 3

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 6

Học Khu Thống Nhất Orange

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 2

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 3

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 6

Học Khu Thống Nhất Placentia-Yorba Linda

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 1

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 2

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 3

Học Khu Thống Nhất Saddleback Valley

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 2

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 4

Học Khu Thống Nhất Santa Ana

Học Khu Thống Nhất Tustin

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 1

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 2

Học Khu Tiểu Học Anaheim

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 3

Học Khu Buena Park

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 4

Học Khu Fountain Valley                  

Học Khu Thành Phố Huntington Beach

 • Ủy Viên Quản Trị Khu 1

Học Khu Thanh Phố La Habra, Trọn Nhiệm Kỳ                       

Học Khu Westminster

 •      Ủy Viên Quản Trị Khu 1

 

Chức Vụ của Khu Đặc Biệt

Khu Dịch Vụ Cộng Đồng Capistrano Bay            

Khu Dịch Vụ Cộng Đồng Rossmoore, Trọn Nhiệm Kỳ                      

Khu Công Viên và Giải Trí Silverado-Modjeska   

Sở Vệ Sinh Costa Mesa

 • Khu 2

 • Khu 4

Sở Vệ Sinh Midway City                                         

Sở Vệ Sinh Sunset Beach, Trọn Nhiệm Kỳ                                     

Khu Bảo Vệ Hệ Thống Thoát Nước Mưa Surfside Colony       

Khu Thủy Cục Irvine Ranch   

 • Khu 4

Khu Thủy Cục Santa Margarita                                       

Khu Thủy Cục Phía Đông Quận Orange

Khu Thủy Cục Mesa

 • Khu 2

Khu Thủy Cục South Coast                                             

Khu Thủy Cục Quận Orange

 • Khu 4

 • Khu 6                                                             

Khu Thủy Cục Thành Phố của Quận Orange

 • Khu 1, Nhiệm Kỳ Ngắn Hạn

 • Khu 3

 • Khu 4

 • Khu 7

Khu Thư Viện Buena Park

Khu Phòng Giảm Nguy Cơ Địa Chất Santiago, Trọn Nhiệm Kỳ

Chức Vụ của Thành Phố

Thành Phố Aliso Viejo, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

Thành Phố Anaheim, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

·      Khu 1

·      Khu 4

·      Khu 5

Thành Phố Brea, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

Thành Phố Brea, Thủ Quỹ Thành Phố

Thành Phố Buena Park, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

 • Khu 3

 • Khu 4

Thành Phố Costa Mesa, Thị Trưởng

Thành Phố Costa Mesa, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

 • Khu 1

 • Khu 2

 • Khu 6

Thành Phố Cypress, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

Thành Phố Dana Point, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

 • Khut 4

 • Khu 5

Thành Phố Fountain Valley, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

Thành Phố Fullerton, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

 • Khu 1

 • Khu 2

 • Khu 4

Thành Phố Garden Grove, Thị Trưởng

Thành Phố Garden Grove, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

 • Khu 2

 • Khu 5

 • Khu 6

Thành Phố Huntington Beach, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

Thành Phố Huntington Beach, Lục Sự Thành Phố

Thành Phố Huntington Beach, Thủ Quỹ Thành Phố

Thành Phố Irvine, Thị Trưởng

Thành Phố Irvine, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

Thành Phố Laguna Beach, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

Thành Phố Laguna Beach, Lục Sự Thành Phố

Thành Phố Laguna Beach, Thủ Quỹ Thành Phố

Thành Phố Laguna Hills, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

Thành Phố Laguna Niguel, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

Thành Phố Laguna Wood, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

Thành Phố La Habra, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

Thành Phố Lake Forest, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

 • Khu 1

 • Khu 5

Thành Phố La Palma, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

Thành Phố Los Alamitos, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

 • Khu 1

 • Khu 2

 • Khu 3

Thành Phố Mission Viejo, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố, Nhiệm Kỳ Hai Năm

Thành Phố Newport Beach, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

 • Khu 2

 • Khu 5

 • Khu 7

Thành Phố Orange, Thị Trưởng

Thành Phố Orange, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

 • Khu 1

 • Khu 2

 • Khu 3

 • Khu 5

Thành Phố Orange, Lục Sự Thành Phố

Thành Phố Orange, Thủ Quỹ Thành Phố

Thành Phố Placentia, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

 • Khu 1

 • Khu 3

 • Khu 5

Thành Phố Placentia, Lục Sự Thành Phố, Nhiệm Kỳ Ngắn Hạn

Thành Phố Placentia, Thủ Quỹ Thành Phố

Thành Phố Rancho Santa Margarita, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

Thành Phố San Clemente, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố, Trọn Nhiệm Kỳ

Thành Phố San Clemente, Lục Sự Thành Phố

Thành Phố San Clemente, Thủ Quỹ Thành Phố

Thành Phố San Clemente, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố, Nhiệm Kỳ Ngắn Hạn

Thành Phố San Juan Capistrano, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

 • Khu 5

Thành Phố Santa Ana, Thị Trưởngspan>

Thành Phố Santa Ana, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

 • Khu 1

 • Khu 3

 • Khu 5

Thành Phố Seal Beach, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

 • Khu 2

 • Khu 4

Thành Phố Stanton, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

 • Khu 2

 • Khu 4

Thành Phố Tustin, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

Thành Phố Westminster, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

 • Khu 2

 • Khu 3

 

Dự Luật của Tiểu Bang

Dự Luật 14 Cho Phép Phát Hành Công Khố Phiếu để Tiếp Tục Cấp Ngân Quỹ cho việc Nghiên Cứu Tế Bào Gốc và Nghiên Cứu Y Tế Khác. Đạo Luật Tiên Khởi. 

 

Dự Luật 15 Tăng Nguồn Tài Trợ Cho Các Trường Công Lập, Cao Đẳng Cộng Đồng, và các Dịch Vụ Của Chính Quyền Địa Phương bằng cách Thay Đổi Mức Thẩm Định Thuế đối với Bất Động Sản Thương Mại và Công Nghiệp. Tu Chính Hiến Pháp Tiên Khởi. 

 

Dự Luật 16 Sự lựa chọn của chính quyền. (ACA 5, Nghị Quyết Chương 23, Luật của Năm 2020) 

 

Dự Luật 17 về Bầu Cử: sự không hội đủ điều kiện của cử tri (ACA 6, Nghị Quyết Chương 24, Luận của Năm 2020) 

 

Dự Luật 18 về Bầu Cử: tuổi được bỏ phiếu (ACA 4, Nghị Quyết Chương 3, Luật của Năm 2020) 

 

Dự Luật 19 Bảo Vệ Nhà Ở cho Người Cao Niên, Người Bị Khuyết Tật Nặng, Các Gia Đình, và Nạn Nhân của Nạn Cháy Rừng hoặc Đạo Luật về Thiên Tai (ACA 11, Nghị Quyết Chương 31, Luật của Năm 2020) 

 

Dự Luật 20 Hạn Chế việc Phóng Thích Trước Thời Hạn đối với Một Số Tội Phạm được xem là Không Bạo Lực. Cho Phép Một Số Bản Án Tội Đại Hình cho Một Số Vụ Phạm Tội Cụ Thể Hiện Thời Được Xử Lý như Tội Tiểu Hình. Đạo Luật Tiên Khởi. 

 

Dự Luật 21 Tăng Thêm Thẩm Quyền của Chính Quyền Địa Phương trong việc Ban Hành Kiểm Soát Giá Thuê Nhà đối với Bất Động Sản Gia Cử. Đạo Luật Tiên Khởi. 

 

Dự Luật 22 Thay Đổi Quy Tắc Phân Loại Nhân Công cho các Tài Xế Giao Hàng và Vận Chuyển Dùng Ứng Dụng. Dự Luật Tiên Khởi. 

 

Dự Luật 23 Cho Phép Quy Định của Tiểu Bang về các Phòng Khám Lọc Thận. Thiết Lập các Quy Định Tối Thiểu về Nhân Viên và Quy Định Khác. Dự Luật Tiên Khởi. 

 

Dự Luật 24 Tu Chính Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư của Người Tiêu Dùng. Dự Luật Tiên Khởi. 

 

Dự Luật 25 Trưng Cầu Dân Ý về việc Thay Thế Tiền Bảo Lãnh Tại Ngoại bằng Hệ Thống Căn Cứ vào Rủi Ro về An Toàn Công Cộng.

 

Dự Luật

P – Thành Phố Cypress, Tu Chính Hiến Chương của Thành Phố để Cập Nhật việc Thông Báo, các Quy Trình Bầu Cử, và Thủ Tục để Bổ Sung một Chức Vụ Khuyết trong Hội Đồng

Q – Thành Phố Costa Mesa, Dự Luật về Quy Định và Thuế Cần Sa Bán Lẻ ở Thành Phố Costa Mesa

S - Thành Phố Fullerton Dự Luật về Dịch Vụ Cộng Đồng, Sửa Chữa Đường Phố, và Phản Ứng Khẩn Cấp

U - Thành Phố Fullerton Dự Luật trên Phiếu Bầu về Pháo Hoa ở Thành Phố Fullerton

V - Thành Phố Laguna Woods Dự Luật Tư Vấn của Thành Phố Laguna Woods về các Cơ Sở Chế Biến Cần Sa

W - Thành Phố La Habra Sắc Lệnh của năm 2020 về Quy Định/Thuế cho Kinh Doanh Cần Sa

X - Thành Phố La Habra Khởi Xướng của các Công Dân Thành Phố La Habra cho việc Bảo Tồn Không Gian Mở

Y - Thành Phố Los Alamitos Dự Luật Bảo Vệ Việc Làm/Doanh Nghiệp, Sự Phản Hồi Cảnh Sát 911, Chất Lượng Cuộc Sống 

Z - Thành Phố Newport Beach Bổ Sung Ủy Ban Phụ Trách Bến Cảng vào Hiến Chương của Thành Phố Newport Beach 

AA - Thành Phố Orange, Dự Án Khu Dân Cư và Không Gian Mở của Các Đường Mòn tại Santiago Creek

BB - Thành Phố San Clemente, Giới Hạn Nhiệm Kỳ cho Hội Đồng Thành Phố

CC - Thành Phố Tustin Khoản Bồi Hoàn Được Giới Hạn cho Hội Đồng Thành Phố Tustin

DD - Thành Phố Westminster Giới Hạn Nhiệm Kỳ