Nhảy đến nội dung

Lịch Trình Sự Kiện

LỊCH TRÌNH CUỘC BẦU CỬ BÃI NHIỆM ĐẶC BIỆT CỦA THÀNH PHỐ WESTMINSTER

Ngày 26 Tháng Mười Hai, 2019 

Chứng nhận việc Xác Nhận các Chữ Ký để bãi nhiệm Tri Ta, Kimberly Ho, Chi Charlie Nguyen được đệ trình lên Lục Sự Thành Phố

Ngày 8 Tháng Một, 2020

Thành Phố Westminster đưa ra lệnh tổ chức một Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt

Ngày 9, Tháng Một, 2020 đến Ngày 23, Tháng Một, 2020

(E-89 – 75)

Giai Đoạn Đề Cử

Ngày 24 Tháng Một, 2020

(E-74)

Rút Thăm Ngẫu Nhiên Theo Bảng Chữ Cái
Ngày 24 Tháng Một, 2020 đến Ngày 3 Tháng Hai, 2020

(E-74 – 64)

Công Chúng Xem Xét các Tiêu Chuẩn về Lời Phát Biểu của Ứng Cử Viên

Ngày 10 Tháng Hai, 2020 đến Ngày 24 Tháng Ba, 2020

(E-57 – 14)
Giai Đoạn Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên Điền Tên

Ngày 27 Tháng Hai, 2020 đến Ngày 17 Tháng Ba, 2020

(E-40 – 21)

Gửi Qua Bưu Điện Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri của Quận

Ngày 9 Tháng Ba, 2020 đến Ngày 31 Tháng Ba, 2020

(E-29 – 7)
Bỏ Phiếu Bầu-qua-Thư

Ngày 23 Tháng Ba, 2020

(E-15)

Ngày Cuối Cùng để Ghi Danh Bỏ Phiếu cho Cuộc Bầu Cử này

Ngày 24 Tháng Ba, 2020 đến Ngày 7 Tháng Tư, 2020

(E-14 – 0)

Giai Đoạn Ghi Danh Cử Tri Có Điều Kiện

Ngày 28 Tháng Ba, 2020

(E-10)

Một Số Trung Tâm Bầu Cử Được Mở Cửa

Ngày 4 Tháng Tư, 2020

(E-3)

Các Trung Tâm Bầu Cử Bổ Sung Được Mở Cửa

Ngày 1 Tháng Tư, 2020 đến Ngày 7 Tháng Tư, 2020

(E-6 – 0)

Bỏ Phiếu Bầu-qua-Thư – Bỏ Phiếu Khẩn Cấp

Ngày 7 Tháng Tư, 2020

(E-0)

Ngày Bầu Cử

Ngày 8 Tháng Tư, 2020

(E+1)

Giai Đoạn Đếm Phiếu Bầu Chính Thức Được Gửi Trả

Ngày 7 Tháng Năm, 2020

(E+30)

Chứng Nhận Cuộc Bầu Cử