Nhảy đến nội dung

Những Hạn Chế trong việc Đếm Lại Phiếu Bầu do Dịch COVID-19

Những Hạn Chế Do Dịch COVID-19 và Việc Quan Sát của Công Chúng khi Đếm Lại Phiếu Bầu của Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt ở Thành Phố

 

Vào Ngày 17 Tháng Ba, 2020, Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange đóng cửa tòa nhà của chúng tôi không tiếp công chúng nhằm ngăn chặn việc lây lan của đại dịch COVID-19. Văn phòng của chúng tôi vẫn tiếp tục đóng cửa, nhưng chúng tôi sẽ cho phép sự tiếp cận hạn chế đối với một số cá nhân muốn quan sát việc đếm lại phiếu bầu của cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt ở Thành Phố Westminster. Theo ghi chú dưới đây việc tiếp cận có thể phải giới hạn căn cứ vào số lượng người quan sát.

Mặc dù có các quy định phải công khai quá trình đếm lại phiếu bầu, một số điều kiện để quan sát sẽ được ấn định tuân theo các lệnh và chỉ thị của tiểu bang và cơ quan phụ trách sức khỏe địa phương liên quan đến dịch COVID-19. Tất cả những người quan sát việc đếm lại phiếu bầu sẽ được yêu cầu là phải đeo khẩu trang che mặt theo quy định của Cơ Quan Phụ Trách Sức Khỏe Công Cộng của Bang California và Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe OC (hướng dẫn được ban hành Ngày 2 Tháng Tư, 2020). Như đã đề cập trong thông báo, khẩu trang che mặt không phải là sự thay thế cho các biện pháp phòng tránh như việc giữ khoảng cách giao tiếp xã hội và thường xuyên rửa tay.

Thêm vào đó, do dịch COVID-19, các hướng dẫn về việc giữ khoảng cách giao tiếp xã hội, việc tiếp cận vào trụ sở để đếm lại phiếu bầu sẽ được giới hạn chỉ cho những người đại diện chính thức của các bên có quan tâm (và có thể được hạn chế nhiều hơn căn cứ vào giới hạn của không gian và diện tích) tuân theo Bộ Luật các Quy Định của Bang California, Điều 2, Phần 7, Chương 8, Mục 1, đoạn 20816 (a) và 20816 (b).

Diện tích quan sát có thể được bổ sung cho việc quan sát từ xa căn cứ vào tổng số người muốn quan sát. Quy trình đếm lại phiếu bầu sẽ được phát sóng trực tiếp trên Internet cho những thành viên có quan tâm nhưng không thể đến tận nơi. Các chi tiết bổ sung về tình trạng của việc đếm lại phiếu bầu và cập nhật về những giới hạn do COVID-19 sẽ được tìm thấy trên trang mạng của chúng tôi tại ocvote.gov/recount.