Nhảy đến nội dung

Thông Báo cho Công Chúng về việc Đếm Lại Phiếu Bầu của cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt ở Thành Phố Westminster

Ngày 23 Tháng Tư, 2020 – Theo Bộ Luật Bầu Cử California đoạn 15628 Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange sẽ tổ chức việc đếm lại các lá phiếu đã bầu trong cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt ở Thành Phố Westminster.

Cuộc bầu cử đã được tổ chức vào Ngày 7 Tháng Tư, 2020. Quy trình đếm lại phiếu bầu sẽ được bắt đầu tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana, vào Thứ Ba, Ngày 28 Tháng Tư, 2020 bắt đầu lúc 10 giờ sáng.

Việc đếm lại phiếu bầu của cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt ở Thành Phố Westminster sẽ đươc tổ chức theo Bộ Luật Bầu Cử California đoạn 15629 và 15630, quy định rằng quy trình đếm lại phiếu bầu được tổ chức công khai và rằng “các phiếu bầu và những tài liệu khác” sẽ có sẵn cho việc kiểm tra thực thể.

Mặc dù có các quy định phải công khai quá trình đếm lại phiếu bầu, một số điều kiện để quan sát sẽ được ấn định tuân theo các lệnh và chỉ thị của tiểu bang và cơ quan phụ trách sức khỏe địa phương liên quan đến dịch COVID-19. Tất cả những người quan sát việc đếm lại phiếu bầu sẽ được yêu cầu là phải đeo khẩu trang che mặt theo quy định của Cơ Quan Phụ Trách Sức Khỏe Công Cộng của Bang California và Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe OC (hướng dẫn được ban hành Ngày 2 Tháng Tư, 2020). Như đã đề cập trong thông báo, khẩu trang che mặt không phải là sự thay thế cho các biện pháp phòng tránh như việc giữ khoảng cách giao tiếp xã hội và thường xuyên rửa tay.

Thêm vào đó, do dịch COVID-19, các hướng dẫn về việc giữ khoảng cách giao tiếp xã hội, việc tiếp cận vào trụ sở để đếm lại phiếu bầu sẽ được giới hạn chỉ cho những người đại diện chính thức của các bên có quan tâm (và có thể được hạn chế nhiều hơn căn cứ vào giới hạn của không gian và diện tích) tuân theo Bộ Luật các Quy Định của Bang California, Điều 2, Phần 7, Chương 8, Mục 1, đoạn 20816 (a) và 20816 (b).

Diện tích quan sát (tại chỗ) có thể được bổ sung cho việc quan sát từ xa căn cứ vào tổng số người muốn quan sát. Quy trình đếm lại phiếu bầu sẽ được phát sóng trực tiếp trên Internet cho những thành viên có quan tâm nhưng không thể đến tận nơi. Các chi tiết bổ sung về tình trạng của việc đếm lại phiếu bầu và cập nhật về những giới hạn do COVID-19 sẽ được tìm thấy trên trang mạng của chúng tôi tại ocvote.gov/recount.