Nhảy đến nội dung

Cuộc Tổng Tuyển Cử Năm 2022

Ngày, Thời Hạn và Thông Tin Bổ Sung
Mỗi cuộc bầu cử được điều hành bởi các thời hạn quan trọng và các thời hạn này phải được đáp ứng. Từ việc lập hồ sơ ứng cử viên, bắt đầu bỏ phiếu bầu-qua-thư hoặc ngày cuối cùng để ghi danh bỏ phiếu – chúng tôi đã tập hợp tất cả những ngày quan trọng này vào một nơi để quý vị có thể xem, hoặc in ra. 

Xem lịch trình tóm tắt của Cuộc Tổng Tuyển Cử Năm 2022►

 

Bộ Công Cụ Truyền Thông
Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange đã tạo ra bộ công cụ truyền thông để sử dụng cho việc chia sẻ thông tin bầu cử. 

Download the tool kit ►

 

Có Gì trên Phiếu Bầu
Xem tất cả cuộc tranh cử sẽ có trên phiếu bầu, hoặc có đủ điều kiện để có trên phiếu bầu cho cuộc bầu cử sắp tới.

Chỉ xem các cuộc tranh cử có trên phiếu bầu ►

Xem tất cả cuộc tranh cử có đủ điều kiện để có trên phiếu bầu ►

 

Cách Thức và Địa Điểm để Bỏ Phiếu
Tìm hiểu thêm về các lựa chọn bỏ phiếu của quý vị, bao gồm cách gửi trả phiếu bầu của quý vị qua đường bưu điện và cách để đích thân đến bỏ phiếu.

Tìm Kiếm Trung Tâm Bầu Cử và Địa Điểm Thùng Đựng Phiếu Bầu Của Quý Vị ►

Tìm hiểu thêm về các lựa chọn bỏ phiếu của quý vị ►

 

Các Ứng Cử Viên Điền Tên Quận Orange

View Orange County Write In Candidates ►

 

Lịch Sử Đảng Phái Mười Năm của Các Ứng Cử Viên Được Cử Tri Đề Cử
Các ứng cử viên đang tranh cử cho các chức vụ được cử tri đề cử có lịch sử ghi danh đảng phái mười năm của họ được công bố ở đây.

Xem lịch sử đảng phái mười năm ►

 

Đạo Luật Bầu Cử Sơ Bộ Công Khai Hai Ứng Cử Viên Hàng Đầu
Tìm hiểu về các cuộc tranh cử Đảng Phái, Cử Tri Đề Cử và Không Đảng Phái.

Tìm hiểu thêm về Đạo Luật Bầu Cử Sơ Bộ Công Khai Hai Ứng Cử Viên Hàng Đầu ►

 

Lấy Thông Tin Về Các Dự Luật Xuất Hiện trên Phiếu Bầu của Cuộc Bầu Cử
Xem thông tin quan trọng về các dự luật trên phiếu bầu. Ngoài ra, bằng cách nhấn vào liên kết này, quý vị sẽ xem được tất cả các tài liệu sẽ được in trong Cuốn Tập Phiếu Bầu Mẫu. 

Tìm hiểu về các dự luật trên phiếu bầu ►

Xem phiếu bầu bắt buộc để thông qua ►

Các Tài Liệu Pháp Lý Quan Trọng cho Cuộc Bầu Cử Sắp Tới
Tìm các tài liệu pháp lý chẳng hạn như thông cáo pháp lý, rút thăm ngẫu nhiên và luân chuyển phiếu bầu.

Hãy xem các tài liệu pháp lý cho cuộc bầu cử sắp tới ►

 

Quan Sát Bầu Cử
Tìm hiểu về lịch, hướng dẫn, và truyền trực tiếp quan sát bầu cử.

Xem các thông tin về quan sát bầu cử ►

 

Các cuộc tranh cử không đủ Điều Kiện để được Gia Hạn Thời Hạn Nộp Hồ Sơ
Một số cuộc tranh cử không đủ điều kiện để được gia hạn thời hạn nộp hồ sơ cho cuộc bầu cử sắp tới. 

Xem các cuộc tranh cử không đủ điều kiện để được gia hạn thời hạn nộp hồ sơ ►

 

Gia Hạn Thời Hạn Nộp Hồ Sơ của Ứng Cử Viên
Xem các chức vụ người đương nhiệm không nộp hồ sơ và sẽ được gia hạn thời hạn nộp hồ sơ. 

Xem các chức vụ được gia hạn ►

 

Lịch Trình Lập Hồ Sơ Công Bố Vận Động Tài Chính

Xem Lịch Trình Lập Hồ Sơ Công Bố Vận Động Tài Chính ►

 

Sổ Tay của Ứng Cử Viên
Nếu quý vị đang tranh cử cho chức vụ, điều quan trọng là phải đọc sổ tay của ứng cử viên.

Đọc Sổ Tay của Ứng Cử Viên ►

Archived:
Yes