Nhảy đến nội dung

Cuộc Tổng Tuyển Cử 2022

Đếm Lại

Thông tin về việc đếm lại cho cuộc bầu cử này sẽ hiện diện ở đây.

Xem thông tin về việc đếm lại

Ngày, Thời Hạn và Thông Tin Bổ Sung

Mỗi cuộc bầu cử được điều hành bởi các thời hạn quan trọng và các thời hạn này phải được đáp ứng. Từ việc lập hồ sơ ứng cử viên, bắt đầu bỏ phiếu bầu-qua-thư hoặc ngày cuối cùng để ghi danh bỏ phiếu – chúng tôi đã tập hợp tất cả những ngày quan trọng này vào một nơi để quý vị có thể xem, hoặc in ra.

Xem lịch trình tóm tắt của Cuộc Tổng Tuyển Cử Năm 2022

Bộ Công Cụ Truyền Thông

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange đã tạo ra bộ công cụ truyền thông để sử dụng cho việc chia sẻ thông tin bầu cử.

Tải Bộ Công Cụ

Có Gì trên Phiếu Bầu

Xem tất cả cuộc tranh cử sẽ có trên phiếu bầu, hoặc có đủ điều kiện để có trên phiếu bầu cho cuộc bầu cử sắp tới.

Chỉ xem các cuộc tranh cử có trên phiếu bầu

Xem tất cả cuộc tranh cử có đủ điều kiện để có trên phiếu bầu

Cách Thức và Địa Điểm để Bỏ Phiếu

Tìm hiểu thêm về các lựa chọn bỏ phiếu của quý vị, bao gồm cách gửi trả phiếu bầu của quý vị qua đường bưu điện và cách để đích thân đến bỏ phiếu.

Tìm Kiếm Trung Tâm Bầu Cử và Địa Điểm Thùng Đựng Phiếu Bầu Của Quý Vị

Tìm hiểu thêm về các lựa chọn bỏ phiếu của quý vị

Các Ứng Cử Viên Điền Tên Quận Orange

 

Xem Các Ứng Cử Viên Điền Tên Quận Orange

Lịch Sử Đảng Phái Mười Năm của Các Ứng Cử Viên Được Cử Tri Đề Cử

Các ứng cử viên đang tranh cử cho các chức vụ được cử tri đề cử có lịch sử ghi danh đảng phái mười năm của họ được công bố ở đây.

Xem lịch sử đảng phái mười năm

Đạo Luật Bầu Cử Sơ Bộ Công Khai Hai Ứng Cử Viên Hàng Đầu

Tìm hiểu về các cuộc tranh cử Đảng Phái, Cử Tri Đề Cử và Không Đảng Phái.

Tìm hiểu thêm về Đạo Luật Bầu Cử Sơ Bộ Công Khai Hai Ứng Cử Viên Hàng Đầu

Lấy Thông Tin Về Các Dự Luật Xuất Hiện trên Phiếu Bầu của Cuộc Bầu Cử

Xem thông tin quan trọng về các dự luật trên phiếu bầu. Ngoài ra, bằng cách nhấn vào liên kết này, quý vị sẽ xem được tất cả các tài liệu sẽ được in trong Cuốn Tập Phiếu Bầu Mẫu.

Tìm hiểu về các dự luật trên phiếu bầu

Xem phiếu bầu bắt buộc để thông qua

Các Tài Liệu Pháp Lý Quan Trọng cho Cuộc Bầu Cử Sắp Tới

Tìm các tài liệu pháp lý chẳng hạn như thông cáo pháp lý, rút thăm ngẫu nhiên và luân chuyển phiếu bầu.

Hãy xem các tài liệu pháp lý cho cuộc bầu cử sắp tới

Quan Sát Bầu Cử

Tìm hiểu về lịch, hướng dẫn, và truyền hình trực tiếp quan sát bầu cử.

Xem các thông tin về quan sát bầu cử

Đơn Xin Cung Cấp Phiếu Bầu-Qua-Thư cho Người Đại Diện

Nếu một cử tri cần một phiếu bầu-qua-thư thay thế, cử tri có thể nộp đơn bằng văn bản để được cung cấp một phiếu bầu-qua-thư cho người đại diện của cử tri.

Bấm vào đây để tải Đơn Xin Cung Cấp Phiếu Bầu-Qua-Thư cho Người Đại Diện

Các cuộc tranh cử không đủ Điều Kiện để được Gia Hạn Thời Hạn Nộp Hồ Sơ

Một số cuộc tranh cử không đủ điều kiện để được gia hạn thời hạn nộp hồ sơ cho cuộc bầu cử sắp tới.

Xem các cuộc tranh cử không đủ điều kiện để được gia hạn thời hạn nộp hồ sơ

Gia Hạn Thời Hạn Nộp Hồ Sơ của Ứng Cử Viên

Xem các chức vụ người đương nhiệm không nộp hồ sơ và sẽ được gia hạn thời hạn nộp hồ sơ.

Xem các chức vụ được gia hạn

Lịch Trình Lập Hồ Sơ Công Bố Vận Động Tài Chính

 

Xem Lịch Trình Lập Hồ Sơ Công Bố Vận Động Tài Chính

Sổ Tay của Ứng Cử Viên

Nếu quý vị đang tranh cử cho chức vụ, điều quan trọng là phải đọc sổ tay của ứng cử viên.

Đọc Sổ Tay của Ứng Cử Viên

 
Archived:
Yes