Nhảy đến nội dung

Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt của Thành Phố Anaheim Năm 2023

 

Ngày, Thời Hạn và Thông Tin Bổ Sung
Mỗi cuộc bầu cử được điều hành bởi các thời hạn quan trọng và các thời hạn này phải được đáp ứng. Từ việc lập hồ sơ ứng cử viên, bắt đầu bỏ phiếu bầu-qua-thư hoặc ngày cuối cùng để ghi danh bỏ phiếu – chúng tôi đã tập hợp tất cả những ngày quan trọng này vào một nơi để quý vị có thể xem, hoặc in ra. 

Xem Lịch Trình Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt của Thành Phố Anaheim Năm 2023

 

Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri 
Xem Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri cho cuộc bầu cử này.  

Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri ►

 

Thông Tin Bổ Sung do Thành Phố Anaheim Cung Cấp 
Quý vị có thể xem thông tin bầu cử  bổ sung do Thành Phố cung cấp bằng cách vào trang mạng điện tử của Thành Phố. 

Vào Trang Bầu Cử của Thành Phố Anaheim (external) ►

 

Các Văn Bản Pháp Lý Quan Trọng của Cuộc Bầu Cử Sắp Tới 
Tìm các văn bản pháp lý như thông cáo pháp lý. 

Xem các văn bản pháp lý cho cuộc bầu cử sắp tới ►

Archived:
Yes