Nhảy đến nội dung

Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt Thành Phố Santa Ana Năm 2023

Bỏ phiếu trong Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt Thành Phố Santa Ana
Bỏ phiếu cho Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt Thành Phố Santa Ana đang thực hiện tại Khu 3 và sẽ tiếp tục cho đến 8 giờ tối Thứ Ba, ngày 14 Tháng Mười Một, 2023.

Bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu vào Thứ Bảy, ngày 4 Tháng Mười Một tại các Trung Tâm Bầu Cử sau ở Santa Ana: 

•    HCA - Trung Tâm Nghiên Cứu Sức Khỏe Cộng Đồng, 1729 W. 17th St., Bldg E 
•    Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300 S. Grand Ave., Bldg C

Các phiếu bầu đã gửi bưu điện đến các cử tri có thể gửi lại qua đường bưu điện, gửi lại một trong các Trung Tâm Bầu Cử, hoặc để vào bất kỳ một trong ba thùng đựng phiếu chính thức bên dưới ở Santa Ana:

•    Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe OC, 1725 W. 17th St.
•    Tổ Chức Orangewood Foundation, 1575 E. 17th St.
•    Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300 S. Grand Ave., Bldg C

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, quý vị có thể gọi Sở Ghi Danh Cử Tri theo số 714-567-7600 hoặc 1-888-628-6837 hoặc đến bất kỳ Trung Tâm Bầu Cử của chúng tôi. 

Các ngày, Thời Hạn và Các Thông Tin Bổ Sung

Mỗi cuộc bầu cử được điều hành bởi các thời hạn quan trọng và các thời hạn này phải được đáp ứng. Từ việc lập hồ sơ ứng cử viên, bắt đầu bỏ phiếu bầu-qua-thư hoặc ngày cuối cùng để ghi danh bỏ phiếu – chúng tôi đã tập hợp tất cả những ngày quan trọng này vào một nơi để quý vị có thể xem, hoặc in ra.

Xem lịch trình Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt Thành Phố Santa Ana Năm 2023 ►

Các Thông Tin Bầu Cử Bổ Sung Được Cung Cấp Bời Thành Phố Santa Ana 

Quý vị có thể xem các thông tin bầu cử bổ sung do Thành Phố cung cấp bằng các truy cập vào trang mạng của thành phố.   

Vào Trang Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt của Thành Phố Santa Ana (external) ►

Các Văn Bản Pháp Lý Quan Trọng của Cuộc Bầu Cử Sắp Tới                                                       

Tìm các văn bản pháp lý như thông cáo pháp lý, bốc thăm ngẫu nhiên và luân chuyển phiếu bầu.

Xem các văn bản pháp lý cho cuộc bầu cử sắp tới

Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri 
Xem Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri cho cuộc bầu cử này.

Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri  

Quan Sát Bầu Cử 
Tìm hiểu về lịch quan sát bầu cử, các hướng dẫn, và quay phát trực tiếp. 

Xem các thông tin về quan sát bầu cử ►

Archived:
Yes