Nhảy đến nội dung

Gia Hạn của Tuyên Bố về Ý Định Cho Các Chức Vụ Tư Pháp Tòa Thượng Thẩm

Thời hạn Tuyên Bố về Ý Định dành cho các ứng cử viên cho các chức vụ tư pháp của Tòa Thượng Thẩm đã được kéo dài đến 5:00 giờ chiều, Ngày 14 Tháng Hai, 2022 cho các chức vụ được liệt kê bên dưới cho Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Ngày 7 Tháng Sáu, 2022, bởi vì người đương nhiệm đã không nộp đủ các giấy tờ Tuyên Bố về Ý Định trước thời hạn Ngày 9 Tháng Hai, 2022.

Các chức vụ là: Thẩm Phán Tòa Thượng Thẩm, Các Chức Vụ Số 5, 9, 11, 21, 22, 28, 33, 45

Bất kỳ người nào đủ điều kiện, ngoài người đương nhiệm, hiện có thể nộp các giấy tờ Tuyên Bố về Ý Định cho đến 5:00 giờ chiều Ngày 14 Tháng Hai, 2022, tại văn phòng của Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana, California. Giờ làm việc là 8:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều. Để biết thêm thông tin về chức vụ được đề cập nêu trên, hãy gọi văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri theo số 714-567-7600 và yêu cầu phần “Dịch Vụ Cử Tri và Ứng Cử Viên”.