Nhảy đến nội dung

Địa Điểm các Văn Trung Tâm Bầu Cử

 

Tra cứu Thời Gian Chờ ở Trung Tâm Bầu Cử  ►

 

Địa Điểm các Văn Trung Tâm Bầu Cử
04 Tháng Mười Một -  10 Tháng Một, Thứ Bảy đến Thứ Sáu 8 giờ sáng - 5 giờ chiều - Một Số Trung Tâm Bầu Cử Mở Cửa 
11 Tháng Mười Một -  13 Tháng Một , Thứ Bảy đến Thứ Hai 8 giờ sáng - 8 giờ tối - Tất Cả Các Trung Tâm Bầu Cử Mở Cửa
Ngày 14 Tháng Mười Một, Thứ Ba 7 giờ sáng - 8 giờ tối                                                                 Tất cả Các Trung Tâm Bầu Cử Mở Cửa 
 
SANTA ANA
HCA - Trung Tâm Nghiên Cứu Sức Khỏe Cộng Đồng
Mở cửa 4 Tháng Mười Một
1729 W 17th St Bldg E
Nam của 17th St, ra khỏi College Ave,
Bãi Đậu Xe Phía Sau
Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange
Mở cửa 4 Tháng Mười Một
1300 S Grand Ave, Bldg/Edif. C
Tây Nam của McFadden Ave
 
Tất cả các Trung Tâm Bầu Cử đều đáp ứng yêu cầu tiếp cận có thể sử dụng được ngoại trừ có ghi chú khác.

Để có danh sách đầy đủ các vị trí của Trung Tâm Bầu Cử, truy cập ocvote.gov/votecenter.