Nhảy đến nội dung

Có Nội Dung Gì trên Phiếu Bầu của Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Trực Tiếp Toàn Tiểu Bang năm 2022

Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Trực Tiếp Toàn Tiểu Bang Ngày 7 Tháng Sáu, 2022

*Số của Khu Vực có thể được thay đổi do việc quy vùng lại. Danh sách này sẽ được cập nhật
ngay sau khi thông tin này được công bố.

 

CHỨC VỤ DO CỬ TRI ĐỀ CỬ

Thượng Nghị Sĩ Liên Bang

Dân Biểu  Quốc Hội*

 • Khu Vực 38 
 • Khu Vực 39
 • Khu Vực 45
 • Khu Vực 46
 • Khu Vực 47
 • Khu Vực 48
 • Khu Vực 49

Các Chức Vụ thuộc văn phòng Hiến Pháp Tiểu Bang

Thống Đốc
Phó Thống Đốc
Tổng Thư Ký Tiểu Bang
Bộ Trưởng Kiểm Soát Tài Chính
Bộ Trưởng Phụ Trách Ngân Quỹ
Bộ Trưởng Phụ Trách Tư Pháp
Bộ Trưởng Phụ Trách Bảo Hiểm
Thành Viên, Hội Đồng Bình Quân Tiểu Bang, Khu Vực 4

Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang*

 • Khu Vực Thượng Viện 32
 • Khu Vực Thượng Viện 34
 • Khu Vực Thượng Viện 36    

Dân Biểu Hạ Viện*

 • Khu Vực Hạ Viện 55
 • Khu Vực Hạ Viện 65
 • Khu Vực Hạ Viện 68
 • Khu Vực Hạ Viện 69 
 • Khu Vực Hạ Viện 72 
 • Khu Vực Hạ Viện 73 
 • Khu Vực Hạ Viện 74

 

CHỨC VỤ KHÔNG THUỘC CHÍNH ĐẢNG

Trường Học - Tiểu Bang

Tổng Giám Đốc Học Chính Công Huấn 

Trường Học – Quận

Giám Đốc Học Khu
Thành Viên, Hội Đồng Giáo Dục Quận, Ủy Viên Quản Trị Khu 2
Thành Viên, Hội Đồng Giáo Dục Quận, Ủy Viên Quản Trị Khu 5

Hội Đồng Giám Sát Quận

Giám Sát Viên, Khu Vực 2
Giám Sát Viên, Khu Vực 4
Giám Sát Viên, Khu Vực 5      

Các Chức Vụ của Quận

Thẩm Định Viên
Kiểm Soát Viên Tài Chính-Kiểm Toán Viên
Chánh Lục Sự Quận-Quản Lý Hồ Sơ
Chánh Công Tố Viên Quận-Quản Trị Hành Chính Công
Cảnh Sát Trưởng-Viên Chức Giảo Nghiệm
Thủ Quỹ-Đặc Trách Thu Thuế 

Dự Luật A - Thành Phố Huntington Beach, Dự Luật Thuế Kinh Doanh Cần Sa Thành Phố Huntington Beach
Dự Luật B - Thành Phố Newport Beach, Tu Chính Hiến Chương Thành Phố Newport Beach để Quy Định Cuộc Bầu Cử Thị Trưởng do Các Cử Tri Trực Tiếp Bầu Chọn
Dự Luật C - Thành Phố Westminster, Xóa Bỏ Chức Vụ Thị Trưởng Dân Cử, và Tăng Số Ủy Viên Hội Đồng và các Khu Vực của Ủy Viên Hội Đồng từ bốn lên năm