Nhảy đến nội dung

Các Vòng Tranh Cử Hội Đủ Điều Kiện trên Phiếu Bầu cho Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống 2024

 

ĐẢNG ĐỂ CỬ

Tổng Thống Hoa Kỳ

Thành Viên của Ủy Ban Trung Ương Quận thuộc Đảng Dân Chủ 

               Khu Vực Hạ Viện 59

            Khu Vực Hạ Viện 64

            Khu Vực Hạ Viện 67             

Khu Vực Hạ Viện 68

            Khu Vực Hạ Viện 70

            Khu Vực Hạ Viện 71 

            Khu Vực Hạ Viện 72

            Khu Vực Hạ Viện 73

            Khu Vực Hạ Viện 74

Thành Viên của Ủy Ban Trung Ương Quận thuộc Đảng Cộng Hòa 

               Khu Vực Hạ Viện 59

            Khu Vực Hạ Viện 64

            Khu Vực Hạ Viện 67            

Khu Vực Hạ Viện 68

            Khu Vực Hạ Viện 70

            Khu Vực Hạ Viện 71

            Khu Vực Hạ Viện 72

            Khu Vực Hạ Viện 73

            Khu Vực Hạ Viện 74

Thành Viên của Ủy Ban Trung Ương Quận thuộc Đảng Hòa Bình và Tự Do

            Khu Giám Sát 1

          Khu Giám Sát 2 

          Khu Giám Sát 3

          Khu Giám Sát 4

          Khu Giám Sát 5

 

Thành Viên của Hội Đồng Quận thuộc Đảng Xanh

            Được bầu trên diện rộng           

CỬ TRI ĐỀ CỬ

Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ, Toàn Nhiệm Kỳ


Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ Nhiệm Kỳ Ngắn Hạn/ Chưa Hết Nhiệm Kỳ 
    Cuộc bầu cử cho vị trí trống đặc biệt này là để duy trì nhiệm kỳ chưa hết hạn trong Thượng Viện Hoa Kỳ, mà kết thúc vào Ngày 3 Tháng Một, 2025. 

Dân Biểu Quốc Hội 

 • Khu Vực 38 
 • Khu Vực 40
 • Khu Vực 45
 • Khu Vực 46
 • Khu Vực 47
 • Khu Vực 49

Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang

 • Khu Vực 37

Dân Biểu Hạ Viện 

 • Khu Vực 59
 • Khu Vực 64
 • Khu Vực 67
 • Khu Vực 68
 • Khu Vực 70
 • Khu Vực 71
 • Khu Vực 72
 • Khu Vực 73   
 • Khu Vực 74

KHÔNG ĐẢNG PHÁI

Trường Học– Quận

Ủy Viên, Hội Đồng Giáo Dục Quận, Ủy Viên Quản Trị Khu 1
Ủy Viên, Hội Đồng Giáo Dục Quận, Ủy Viên Quản Trị Khu 3
Ủy Viên, Hội Đồng Giáo Dục Quận, Ủy Viên Quản Trị Khu 4

Giám Sát Quận

Giám Sát Viên, Địa Hạt 1
Giám Sát Viên, Địa Hạt 3

Ngoài ra, còn có 36 vòng tranh cử cho các vị trí Tư Pháp của Tòa Án Tối Cao mà theo đó các ứng cử viên được đề cử hay bầu chọn vào Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ Ngày 5 Tháng Ba, 2024.