Nhảy đến nội dung

Mẫu Đơn Ghi Danh Cử Tri Có Điều Kiện Từ Xa

Hãy sử dụng mẫu đơn này để thông báo cho văn phòng của chúng tôi rằng quý vị muốn sử dụng ghi danh cử tri có điều kiện từ xa, và hoàn tất phiếu bầu từ xa. Nếu quý vị chưa nộp đơn ghi danh cử tri trực tuyến, vui lòng làm như vậy tại ocvote.gov/register. Sau khi quý vị gửi mẫu đơn này, văn phòng của chúng tôi sẽ xử lý việc ghi danh của quý vị và thông báo cho quý vị về các bước tiếp theo cần thiết để hoàn tất quy trình.
Tên Đầy Đủ
Lý Do
Phương thức nhận phiếu bầu
Lưu ý: Vui lòng cho phép sự chậm trễ trong quá trình xử lý nếu quý vị chọn phương pháp này.