Sử dụng bản đồ tương tác này để tìm kiếm những khu vực mà quý vị cư trú. Quý vị có thể nhập vào địa chỉ, hoặc sử dụng bản đồ tương tác để tìm vị trí những khu vực mới vừa được thông qua cho Quốc Hội, Thượng Viện Tiểu Bang, Hạ Viện Tiểu Bang, Hội Đồng Quân Bình Tiểu Bang, và Hội Đồng Giám Sát Quận. 

 

Các Bản Đồ Có Thể Tải Xuống

Các bản đồ ở định dạng .pdf có sẵn miễn phí để tải về bằng cách sử dụng hệ thống tương tác mới của chúng tôi. Chỉ cần chọn khu vực mà quý vị cần bản đồ từ danh sách liệt kê, và bản đồ sẽ được cung cấp cho quý vị để tải xuống. Tất cả bản đồ đã được cập nhật với các khu bầu cử và các ranh giới khu vực mới cho đến ngày  21 Tháng Tám, 2023. Truy cập hệ thống bản đồ có thể tải về. 

GIS/Dữ Liệu Bản Đồ

Các tệp hình dạng khu vực và khu bầu cử hiện có sẵn để tải về bằng cách sử dụng hệ thống tương tác mới của chúng tôi. Chỉ cần chọn khu vực mà quý vị cần tệp hình dạng từ danh sách liệt kê, và tệp hình dạng sẽ được cung cấp cho quý vị để tải về. Tất cả tệp hình dạng đã được cập nhật với các khu bầu cử và các ranh giới khu vực mới cho đến ngày  21 Tháng Tám, 2023. Truy cập trang tệp định dạng có thể tải về.

Các Bản Đồ Được In Sẵn

Các bản đồ có thể tải về ở định dạng .pdf của chúng tôi được in ra với một mức phí thấp. Những bản đồ in sẵn có thể được nhận tại văn phòng của chúng tôi hoặc được gửi cho quý vị với một mức phí bổ sung. Vui lòng chờ hai đến ba ngày làm việc để những đơn đặt hàng bản đồ in sẵn được đáp ứng. Tất cả bản đồ đã được cập nhật với các khu bầu cử và các ranh giới khu vực mới cho đến ngày  21 Tháng Tám, 2023. Yêu cầu về các bản đồ in sẵn bằng cách sử dụng công cụ đặt hàng bản đồ của chúng tôi.

Các Nguồn Thông Tin GIS 

Có bất cứ câu hỏi nào về bản đồ bầu cử hoặc Bộ Phận Bản Đồ của chúng tôi? 

Thông Tin Liên Lạc
Matthew Eimers
Giám Sát Viên GIS 
Email: [email protected]
Điện Thoại: (714) 567 - 7610