Nhảy đến nội dung

Tài Liệu cho Báo Chí liên quan đến Việc Tuân Thủ theo Đạo Luật về Quyền Bỏ Phiếu năm 2016

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange Công Bố Báo Cáo Cập Nhật liên quan đến việc Tuân Thủ Đạo Luật về Quyền Bỏ Phiếu năm 2016

Sở công bố báo cáo chi tiết mở rộng hai năm một lần về chương trình tuân thủ theo Đạo Luật về Quyền Bỏ Phiếu hiện hành.


Thông Tin cho Báo Chí

10/21/2016 Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange Công Bố Báo Cáo Cập Nhật liên quan đến việc Tuân Thủ theo Đạo Luật về Quyền Bỏ Phiếu năm 2016


Thông Tin Liên Hệ Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange

Lời trích dẫn, phỏng vấn và thông tin cơ sở:

Neal Kelley
Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri
**Chỉ cho các yêu cầu về truyền thông** 
(714) 567-7620
[email protected]

Chỉ dành cho thông tin cơ sở:


**Chỉ cho các yêu cầu về truyền thông** 
(714) 567-5197
 


Hình Ảnh Báo Cáo để Tải Xuống
Bấm vào bất kỳ hình ảnh nào để tải xuống bản có độ phân giải cao. Một khi hình ảnh xuất hiện, quý vị có thể bấm chuột phải và tải hình ảnh xuống.

Tờ Rơi của Sở Ghi Danh Cử Tri

Mẫu Đơn Ghi Danh Cử Tri

Quầy Bỏ Phiếu

Thành Phần các Sắc Tộc ở OC

Tỷ Lệ Sắc Tộc theo Tuổi Bỏ Phiếu

Trang Bìa của Phiếu Bầu Mẫu

Học Sinh Sinh Viên ở Quận Orange