Nhảy đến nội dung

Tài Liệu cho Báo Chí về Kết Quả Dịch Vụ Khách Hàng vào Tháng Sáu 2012

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange Công Bố Kết Quả Dịch Vụ Khách Hàng cho Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ Tháng Sáu 

Sở Ghi Danh Cử Tri đã công bố kết quả trong hôm nay về một số khảo sát liên quan đến dịch vụ khách hàng được thực hiện trong Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ Tháng Sáu gần đây được tổ chức vào Ngày 5 Tháng Sáu, 2012.


Thông Tin cho Báo Chí

10/05/2012 Đường Dẫn có Liên Quan


Thông Tin Liên Hệ Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange

Lời trích dẫn, phỏng vấn và thông tin cơ sở:

Neal Kelley
Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri
**Chỉ cho các yêu cầu về truyền thông** 
(714) 567-7620
[email protected]

Chỉ dành cho thông tin cơ sở:

**Chỉ cho các yêu cầu về truyền thông** 
(714) 567-5197


Đường Dẫn có Liên Quan

Báo cáo khảo sát về Dịch Vụ Khách Hàng của Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ Tháng Sáu 2012 của Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange (bản pdf)