Nhảy đến nội dung

Tài Liệu cho Báo Chí về Kết Quả Dịch Vụ Khách Hàng vào Tháng Mười Một 2012

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange Công Bố Kết Quả Dịch Vụ Khách Hàng cho Cuộc Tổng Tuyển Cử Bầu Tổng Thống Tháng Mười Một 

Sở Ghi Danh Cử Tri đã công bố kết quả trong hôm nay về một số khảo sát liên quan đến dịch vụ khách hàng được thực hiện trong Cuộc Tổng Tuyển Cử Bầu Tổng Thống Tháng Mười Một gần đây được tổ chức vào Ngày 6 Tháng Mười Một, 2012.


Thông Tin cho Báo Chí

02/01/2013 Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange đã công bố kết quả về một số khảo sát liên quan đến dịch vụ khách hàng trong Cuộc Tổng Tuyển Cử Bầu Tổng Thống Tháng Mười Một


Thông Tin Liên Hệ Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange

Lời trích dẫn, phỏng vấn và thông tin cơ sở:

Neal Kelley
Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri
**Chỉ cho các yêu cầu về truyền thông** 
(714) 567-7620
[email protected]

Chỉ dành cho thông tin cơ sở:

**Chỉ cho các yêu cầu về truyền thông** 
(714) 567-5197
 


Đường Dẫn có Liên Quan

Báo cáo khảo sát về Dịch Vụ Khách Hàng của Cuộc Tổng Tuyển Cử Bầu Tổng Thống Tháng Mười Một 2012 của Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange (bản pdf)