Nhảy đến nội dung
 

Election NewsClicks

Behind the Scenes
of Orange County Elections

Thứ Tự Trên Phiếu Bầu ở California 101
2018 Statewide Primary
2018 Statewide Primary

Ngày 24 Tháng Ba, 2018 - California có một trong các luật về thứ tự trên phiếu bầu phức tạp nhất trong nước - thứ tự của ứng cử viên trên phiếu bầu sẽ luân chuyển, tùy thuộc vào nơi cử tri sinh sống ở Quận Orange. Cho hầu hết các nội dung tranh cử, chúng tôi sắp xếp tên của các ứng cử viên theo bảng chữ cái ngẫu nhiên của Khu Vực Hạ Viện Thứ Nhất. Sau đó cho mỗi Khu Vực Hạ Viện theo sau, tên sắp xếp ở vị trí đầu tiên trên phiếu bầu của Khu Vực Hạ Viện trước đó sẽ được đặt ở cuối cùng của khu vực tiếp theo, trong khi thứ tự của những tên khác vẫn không thay đổi. Quý vị nắm bắt được tất cả những điều đó không? Tác dụng thực tế là trong khi một ứng cử viên có thể hài lòng khi ở vị trí thứ nhất trên phiếu bầu của một thành phố, họ có thể ở vị trí cuối cùng trên phiếu bầu của thành phố lân cận.

Quý vị có thể xem việc rút thăm ngẫu nhiên trên trang mạng của chúng tôi.