Nhảy đến nội dung
 

Election NewsClicks

Behind the Scenes
of Orange County Elections

Thông Báo cho Công Chúng về việc Rút Thăm Ngẫu Nhiên cho Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt ở Địa Hạt Thượng Viện 32

Ngày 26 Tháng Bảy, 2018 -- Theo Bộ Luật Bầu Cử California đoạn 15360 (d) văn bản này được đưa ra là thông báo cho công chúng rằng chúng tôi sẽ tổ chức việc rút thăm ngẫu nhiên 1% cho các khu vực bầu cử của chúng tôi trong Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt ở Địa Hạt Thượng Viện 32 vào Ngày 7 Tháng Tám, 2018 để sử dụng trong việc đếm phiếu tay của tổng số phiếu đã bầu. Việc đếm phiếu tay được sử dụng để xác nhận số liệu đếm điện tử của hệ thống bỏ phiếu của chúng tôi và hệ thống đếm phiếu bầu-qua-thư. Việc rút thăm ngẫu nhiên sẽ diễn ra vào Thứ Tư, Ngày 8 Tháng Tám, 2018 lúc 11:00 giờ sáng. Việc đếm phiếu tay sẽ tiếp theo sau việc rút thăm ngẫu nhiên và sẽ được tiến hành cho đến khi hoàn tất. Cả hai quy trình đều mở cho công chúng. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc tại số 1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana, California.