Nhảy đến nội dung
 

Election NewsClicks

Behind the Scenes
of Orange County Elections

Thông Báo cho Công Chúng về việc Rút Thăm Ngẫu Nhiên cho Cuộc Bầu Cử của Vị Trí Khuyết thuộc Khu Vực Giám Sát Thứ Ba
Third Supervisorial District Election
Third Supervisorial District Election

Ngày 8 Tháng Ba, 2019 – Theo Bộ Luật Bầu Cử California mục 15360 (d) văn bản bản này là thông báo cho công chúng rằng chúng tôi sẽ tổ chức việc rút thăm ngẫu nhiên 1% cho các khu bầu cử của chúng tôi trong Cuộc Bầu Cử của Vị Trí Khuyết thuộc Khu Vực Giám Sát Thứ Ba vào Ngày 12 Tháng Ba, 2019 để thực hiện việc đếm phiếu tay cho tổng số phiếu đã bầu. Việc đếm phiếu tay này được sử dụng để xác nhận hệ thống đếm phiếu điện tử của chúng tôi. Việc rút thăm ngẫu nhiên sẽ được thực hiện vào Thứ Năm, Ngày 14 Tháng Ba, 2019 lúc 11 giờ sáng. Thủ tục đếm phiếu tay sẽ được thực hiện sau khi rút thăm ngẫu nhiên và sẽ tiến hành cho đến khi hoàn tất. Cả hai quy trình sẽ được mở cho công chúng. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc tại 1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana, California.