Nhảy đến nội dung

Lời Tuyên Bố Về Sứ Mệnh

"Nhằm cung cấp các dịch vụ bầu cử đến công dân của Quận Orange để đảm bảo sự tiếp cận bình đẳng vào quy trình bầu cử, bảo vệ tính chính trực của bỏ phiếu, và duy trì một quy trình minh bạch, chính xác và công bằng."

-Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange

Subscribe to