Nhảy đến nội dung

Candidate Filing Period for the 2022 Statewide General Election begins on Monday, July 18th

Candidate Filing Period for the 2022 Statewide General Election begins on Monday, July 18th

Eligible citizens interested in local office can file candidacy documents with the Registrar of Voters or their City Clerk. 

SANTA ANA, CA – July 15, 2022 – Starting on Monday, July 18, 2022, those interested in running for one of about 125 local school and special district offices up for election in the 2022 Statewide General Election can begin the candidate filing process online or at the Registrar of Voters office.

Eligible citizens can download many of the required candidacy documents by using the Registrar of Voters Candidate Filing Portal on our website (https://ocvote.gov/candidates ), prior to filing the documents at the Registrar of Voters’ office.

The Registrar of Voters also issues candidate documents at its office, 1300 S. Grand Ave., Building C in Santa Ana, from 8 a.m. to 5 p.m.

Those interested in filing for candidacy can save time by scheduling an appointment online at https://ocvote.gov/appointments to complete the candidate filing process. Appointments will be available in the morning and evening.

To view the list of school and special district offices on the ballot for the November 8, 2022 Statewide General Election visit: https://www.ocvote.gov/elections/2022-general-election/whats-on-the-ballot-for-the-2022-general-election

The Registrar of Voters also provides a detailed Candidate’s Handbook with information about the candidate filing process on our website (https://ocvote.gov/candidates ).

Those interested in running for one of about 80 city offices up for election must pick up and file candidate documents at the appropriate City Clerk’s office during regular business hours. 

 For more information about this election, visit https://ocvote.gov or call (714) 567-7600.

 

# # #

Thông Tin về Sở Ghi Danh Cử Tri:
Sở Ghi Danh Cử Tri chịu trách nhiệm cho việc tiến hành các cuộc bầu cử ở Quận Orange, là khu vực có thẩm quyền pháp lý về bầu cử lớn thứ năm trong toàn Hoa Kỳ với khoảng 1.8 triệu cử tri đã ghi danh. Chúng tôi là cơ quan của Quận, là nơi nhận hỗ trợ từ Quỹ Tổng Quát của Quận và các khoản bồi hoàn định kỳ từ chính quyền liên bang, Tiểu Bang California và các khu vực có thẩm quyền pháp lý địa phương. Xem thêm >>

Liên Hệ Truyền Thông:
Enedina Chhim
Quản Lý Tiếp Cận Cộng Đồng
714-567-5197
[email protected]

Nguồn:

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange

LƯU Ý CHO CÁC BIÊN TẬP VIÊN: Để có thông tin thêm hãy truy cập trang Về Chúng Tôi hoặc gọi đường dây trợ giúp truyền thông của Sở Ghi Danh Cử tri ở số 714-567-5197.