Nhảy đến nội dung

Public Notice of Observation Schedule for the November 8, 2022 General Election

Public Notice of Observation Schedule for the November 8, 2022 General Election

Observation Schedule for November 8, 2022 General Election

SANTA ANA, CA – September 30, 2022 – The public is invited to observe as the Orange County Registrar of Voters conducts the November 8, 2022 General Election.

The start dates for significant election activities are listed below. Daily election activities are posted and updated on an observation calendar on the Registrar of Voters website – www.ocvote.gov/observe.

 

Start Date/Time

Observable Election Activity

October 10, 2022

8 a.m.

Voting

Ballots for all active registered voters in Orange County will be delivered to the U.S. Postal Service for mailing. Voters may also visit the Registrar of Voters to be issued and vote a ballot.

October 10 2022

10:00 a.m.

Pre-Election Logic and Accuracy Test

Accuracy testing of Orange County’s voting system will start with the preparation of nearly 650 test ballots and will continue until all devices have been included in the test. It is expected that scanning of the test ballots will commence on Wednesday, October 12 at 9:00 a.m.

October 11, 2022

1:00 p.m.

Processing of Mail Ballots

Mail ballot processing includes sorting, signature verification, collection and return operations, and duplication of the official ballots.

October 17, 2022

10:00 a.m.

Counting of Mail Ballots

Mail ballots accepted for counting are scanned. The votes on the scanned ballots may not be tabulated by the voting system, accessed by Registrar of Voters staff, or released until 8:00 p.m. on Tuesday, November 8.

October 29, 2022

8 a.m.

Vote Centers Open

Thirty-seven Vote Centers open throughout the county to serve voters daily. An additional 144 Vote Centers will open Saturday, on November 5. All 181 Vote Centers will be open through 8:00 p.m. on Tuesday, November 8. Processing of Conditional Voter Registrations and provisional ballots can begin.

November 8, 2022

After 8 p.m.

Tabulation of Vote Center Ballots

The votes from in-person ballots cast at Vote Centers will be tabulated by the voting system and continues until complete.

November 9, 2022

10:00 a.m.

Official Canvass

During the Official Canvass, the Registrar of Voters continues to process mail ballots; accounts for all ballots that were issued, voted, and those that were not used; and completes audits. The canvass must be completed no later than Thursday, December 8.

November 10, 2022

11:00 a.m.

One Percent Manual Tally

Ballots from at least 1% of all precincts will be randomly selected at this time. It is expected that the hand counting of those ballots to verify the votes tabulated by the voting system software will commence on Friday, November 18.

November 11, 2022

11:00 a.m.

Risk Limiting Audit

Election contests to be included in the Risk Limiting Audit as well as the randomly selected seed number of at least 20 digits to select ballots will be determined at this time. It is expected that the hand counting of those ballots to verify the votes tabulated by the voting system software will commence on Friday, November 18.

November 18, 2022

8:00 a.m.

Post-Election Logic and Accuracy Test

The scanning of test ballots on all voting system devices will commence to confirm that the system is still tabulating votes accurately.

 

# # #

Thông Tin về Sở Ghi Danh Cử Tri:
Sở Ghi Danh Cử Tri chịu trách nhiệm cho việc tiến hành các cuộc bầu cử ở Quận Orange, là khu vực có thẩm quyền pháp lý về bầu cử lớn thứ năm trong toàn Hoa Kỳ với khoảng 1.8 triệu cử tri đã ghi danh. Chúng tôi là cơ quan của Quận, là nơi nhận hỗ trợ từ Quỹ Tổng Quát của Quận và các khoản bồi hoàn định kỳ từ chính quyền liên bang, Tiểu Bang California và các khu vực có thẩm quyền pháp lý địa phương. Xem thêm >>

Liên Hệ Truyền Thông:
Enedina Chhim
Quản Lý Tiếp Cận Cộng Đồng
714-567-5197
[email protected]

Nguồn:

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange

LƯU Ý CHO CÁC BIÊN TẬP VIÊN: Để có thông tin thêm hãy truy cập trang Về Chúng Tôi hoặc gọi đường dây trợ giúp truyền thông của Sở Ghi Danh Cử tri ở số 714-567-5197.