Nhảy đến nội dung

Clone of Văn Phòng Bầu Cử Quận Orange, CA tiến hành Kiểm Toán Sau Bầu Cử cho Các Kết Quả Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Trực Tiếp Toàn Tiểu Bang

Clone of Văn Phòng Bầu Cử Quận Orange, CA tiến hành Kiểm Toán Sau Bầu Cử cho Các Kết Quả Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Trực Tiếp Toàn Tiểu Bang

Sở Ghi Danh Cử Tri sẽ tiến hành các kiểm tra hệ thống bỏ phiếu và kiểm toán sau bầu cử bổ sung cho những điều được quy định bởi Luật California. 

SANTA ANA, CA - Ngày 8 Tháng Sáu, 2022 – Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange sẽ bắt đầu tiến hành một trong những cuộc kiểm tra và kiểm toán sau bầu cử vào Thứ Năm, 9 Tháng Sáu, 2022, để bảo đảm sự chính xác của các kết quả của Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Trực Tiếp Toàn Tiểu Bang 2022.

Các lựa chọn của một phần phiếu bầu bằng giấy đã bầu trong cuộc bầu cử này sẽ được đếm bằng tay để kiểm toán sự chính xác của máy quét và phần mềm của hệ thống bỏ phiếu của Quận được dùng để đếm các lựa chọn trên phiếu bầu. 

Sở Ghi Danh Cử Tri sẽ sử dụng 2 phương pháp để ngẫu nhiên chọn phiếu bầu để kiểm toán. Phương pháp lựa chọn ngẫu nhiên đầu tiên là 1 phần trăm của các khu bầu cử trong Quận sẽ được tiến hành vào 11 sáng Thứ Năm tại Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300 S. Grand Ave., Building C, Santa Ana. Các phiếu bầu của các khu bầu cử được lựa chọn sẽ được chuẩn bị để đếm bằng tay, là điều sẽ bắt đầu vào Thứ Sáu, 17 Tháng Sáu.

Công chúng có thể quan sát quy trình lựa chọn ngẫu nhiên này và việc đếm bằng tay các phiếu bầu được lựa chọn.

Sở Ghi Danh Cử Tri cũng sẽ tiến hành một cuộc kiểm toán giới hạn rủi ro, sẽ bắt đầu vào 11 giờ sáng Thứ Sáu, 10 Tháng Sáu với việc thiết lập một con số 20 chữ số ngẫu nhiên với phần mềm kiểm toán để ngẫu nhiện lựa chọn phiếu bầu cho việc đếm bằng tay.

Việc kiểm toán giới hạn rủi ro không được bắt buộc theo luật California và sẽ được tiến hành bổ sung cho việc đếm phiếu bằng tay được quy định cho một phần trăm của các khu bầu cử. 

Mỗi chữ số của con số hạt giống ngẫu nhiên sẽ được lựa chọn theo việc gieo xúc xắc có 10 mặt. Sở Ghi Danh Cử Tri sẽ lựa chọn ngẫu nhiên thành viên từ cộng dồng là người tham gia quy trình kiểm toán để thay phiên gieo xúc xắc và chỉ định một hay nhiều thành viên của sở thay phiên gieo xúc xắc nếu không có thành viên từ cộng đồng tham dự. Các phiếu bầu được chọn ngẫu nhiên sẽ được chuẩn bỉ cho việc đếm bằng tay mà sẽ bắt đầu vào Thứ Sáu, 17 Tháng Sáu.

Cuộc kiểm toán giới hạn rủi ro dùng như là một biện pháp bổ sung của sự minh bạch bầu cử giúp xác nhận kết quả các cuộc bầu cử là chính xác. Để tìm hiểu thêm về kiểm toán giới hạn rủi ro hãy truy cập: ocvote.gov/rla

Cuối cùng, kiểm tra sự chính xác và hợp lý của phần mềm và thiết bị hệ thống bỏ phiếu của Quận Orange sẽ bắt đầu vào Thứ Sáu, 17 Tháng sáu, và sẽ tiếp tục đến khi tất cả thiết bị quét phiếu bầu dùng trong cuộc bầu cử xử lý khoảng 400 phiếu bầu thử nghiệm để xác nhận rằng các lựa chọn trên phiếu bầu được đếm một cách chính xác.

Kiểm tra sự chính xác và hợp lý trước cuộc bầu cử được quy định với luật định là phải được tiến hành trước mỗi cuộc bầu cử, là quy trình đã được hoàn tất từ 6 Tháng Năm đến 17 Tháng Năm. Một kiểm tra như vậy sau bầu cử là không bắt buộc, nhưng được tiến hành bởi Sở Ghi Danh Cử Tri để cung cấp thêm mức tin cậy cho sự minh bạch của Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ.

Trích Dẫn từ Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri Bob Page

"Nhân viên Sở Ghi Danh Cử tri quyến tâm bảo đảm rằng tất cả cuộc bầu cử ở Quận Orange là công bằng và chính xác.Chúng tôi hoàn thành hơn mong đợi những điều được quy định bởi luậ định và tiến hành thêm kiểm toán và kiểm tra để đảm bảo rằng mọi thiết bị của hệ thống bỏ phiếu của chúng tôi là bảo mật và ghi ghép các lựa chọn bỏ phiếu đúng theo ý định.Ba cuộc kiểm toán và kiểm tra này là những phần thiết yếu của chương trình minh bạch bầu cử toàn diện của chúng tôi.

CÁI GÌ/KHI NÀO: 

Đếm phiếu bằng tay (theo quy định của California), Thứ Năm, 9 Tháng Sáu, 2022 - 11:00 sáng (một phần nhỏ phiếu bầu, đại diện cho một phần trăm các khu bầu cử được chọn ngẫu nhiên, sẽ được đếm bằng tay và so sánh với các lựa chọn được tính bằng máy để xác định có trùng khớp hay không).

Hạt giống ngẫu nhiêm cho kiểm toán giới hạn rủ ro được chọn bởi việc gieo xúc xắc 10 mặt, Thứ Sáu, 10 Tháng Mười, 2022 – 11:00 sáng (sau khi việc xác định số ngẫu nhiên việc chuẩn bị phiếu bầu sẽ bắt đầu và việc kiểm toán so sánh phiếu bầu sẽ bắt đầu).

Kiểm tra sự chính xác và hợp lý sau bầu cử, Thứ Sáu, 17 Tháng Sáu, 2022 – 11:00 sáng

Ở ĐÂU:

Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana, CA

Tất cả các kiểm tra và kiểm toán đều công khai cho công chúng.

 

# # #

Thông Tin về Sở Ghi Danh Cử Tri:
Sở Ghi Danh Cử Tri chịu trách nhiệm cho việc tiến hành các cuộc bầu cử ở Quận Orange, là khu vực có thẩm quyền pháp lý về bầu cử lớn thứ năm trong toàn Hoa Kỳ với khoảng 1.8 triệu cử tri đã ghi danh. Chúng tôi là cơ quan của Quận, là nơi nhận hỗ trợ từ Quỹ Tổng Quát của Quận và các khoản bồi hoàn định kỳ từ chính quyền liên bang, Tiểu Bang California và các khu vực có thẩm quyền pháp lý địa phương. Xem thêm >>

Liên Hệ Truyền Thông:
Enedina Chhim
Quản Lý Tiếp Cận Cộng Đồng
714-567-5197
[email protected]

Nguồn:

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange

LƯU Ý CHO CÁC BIÊN TẬP VIÊN: Để có thông tin thêm hãy truy cập trang Về Chúng Tôi hoặc gọi đường dây trợ giúp truyền thông của Sở Ghi Danh Cử tri ở số 714-567-5197.