Nhảy đến nội dung
Gia Hạn Thời Gian Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên cho Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Trực Tiếp Năm 2022

Khi các viên chức đương nhiệm không lập hồ sơ tái tranh cử, thời hạn lập hồ sơ của ứng cử viên được gia hạn.

SANTA ANA, CA -  Thứ Sáu, Ngày 11 Tháng Ba, 2022 vào lúc 9:00 giờ tối - Sở Ghi Danh Cử Tri đã thông báo trong hôm nay rằng thời hạn đề cử đã được kéo dài đến 5:00 giờ chiều vào Ngày 16 Tháng Ba, 2022 đối với các chức vụ không đảng phái nào được liệt kê dưới đây bởi vì các viên chức đương nhiệm thích hợp đã không nộp Hồ Sơ Đề Cử vào hạn chót Ngày 11 Tháng Ba, 2022.

Bất kỳ người nào hội đủ điều kiện, ngoài người đương nhiệm, hiện có thể nộp Hồ Sơ Đề Cử cho đến 5:00 giờ chiều vào Ngày 16 Tháng Ba, 2022 tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana, California. 

Giờ làm việc là: Thứ Hai – Thứ Sáu 8:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều.

Vào thời điểm thông cáo báo chí này được ban hành, Tổng Thư Ký Tiểu Bang California chưa công bố các chức vụ nào do cử tri đề cử sẽ kéo dài thời gian nộp hồ sơ ứng cử viên. Sau khi Sở Ghi Danh Cử Tri nhận được thông báo đó về các chức vụ tiểu bang và liên bang được công bố, Sở Ghi Danh Cử Tri sẽ chia sẻ thông tin đó trên trang mạng của chúng tôi ocvote.gov

Để biết thêm thông tin, hãy gọi Sở Ghi Danh Cử Tri theo số 714-567-7600.

CÁC CUỘC TRANH CỬ KHÔNG ĐẢNG PHÁI ĐƯỢC GIA HẠN THỜI GIAN LẬP HỒ SƠ ỨNG CỬ VIÊN:

  • Thẩm Phán của Tòa Thượng Thẩm, Chức Vụ Số 30
  • Kiểm Toán Viên-Kiểm Soát Viên

 

# # #

Thông Tin về Sở Ghi Danh Cử Tri:
Sở Ghi Danh Cử Tri chịu trách nhiệm cho việc tiến hành các cuộc bầu cử ở Quận Orange, là khu vực có thẩm quyền pháp lý về bầu cử lớn thứ năm trong toàn Hoa Kỳ với khoảng 1.8 triệu cử tri đã ghi danh. Chúng tôi là cơ quan của Quận, là nơi nhận hỗ trợ từ Quỹ Tổng Quát của Quận và các khoản bồi hoàn định kỳ từ chính quyền liên bang, Tiểu Bang California và các khu vực có thẩm quyền pháp lý địa phương. Xem thêm >>

Liên Hệ Truyền Thông:
Enedina Chhim
Quản Lý Tiếp Cận Cộng Đồng
714-567-5197
[email protected]

Nguồn:

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange

LƯU Ý CHO CÁC BIÊN TẬP VIÊN: Để có thông tin thêm hãy truy cập trang Về Chúng Tôi hoặc gọi đường dây trợ giúp truyền thông của Sở Ghi Danh Cử tri ở số 714-567-5197.