Nhảy đến nội dung
Quận Orange, CA Sở Ghi Danh Cử Tri Chứng Thực Kết Quả Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống Năm 2024

Trước khi chứng thực các kết quả, Sở Ghi Danh Cử Tri đã thực hiện nhiều thử nghiệm và kiểm tra hệ thống bỏ phiếu sau bầu cử

SANTA ANA, CA – 22 Tháng Ba, 2024 – Hôm nay, Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri Bob Page đã chứng thực các kết quả chính thức Quận Orange cho Cuộc Bầu Cử Sơ bộ Tổng Thống Ngày 5 Tháng Ba, 2024. 

Tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu cho cuộc bầu cử này là 37.7 phần trăm. Trong số 685,038 phiếu bầu được bỏ bởi cử tri Quận Orange và được đếm, 84.5 phần trăm được bỏ qua phiếu bầu-qua-thư và 15.5 phần trăm được bỏ trực tiếp tại một trong 183 Trung Tâm Bầu Cử ở khắp quận.  

Trước khi chứng thực, hai cuộc kiểm tra được hoàn tất để xác minh các kết quả của cuộc bầu cử.  

Việc Đếm Tay Một Phần Trăm theo yêu cầu luật định được kiểm tra và đếm tay 7,585 phiếu bầu từ 26 khu bầu cử được chọn ngẫu nhiên. Các kết quả đếm tay sau đó được so sánh với các kết quả bầu cử do hệ thống bỏ phiếu của Quận đưa ra.  

Dù không bắt buộc theo luật định, sự kiểm tra so sánh phiếu bầu hạn chế-rủi ro cũng được thực hiện. Trong suốt đợt kiểm tra, các phiếu bầu giữa bốn vòng tranh cử được chọn bởi Sở Ghi Danh Cử Tri được kiểm tra và so sánh với ghi nhận phiếu bầu được bỏ ban đầu. 523 phiếu bầu này được chọn ngẫu nhiên bằng cách sử dụng ứng dụng phần mểm kiểm tra được tiểu bang chấp thuận để đạt được mức tự tin 95 phần trăm rằng kết quả bầu cử là chính xác. 

Cả hai cuộc kiểm tra xác nhận rằng các kết quả bầu cử là đúng. Chi tiết về các cuộc kiểm tra có thể tìm thấy tại ocvote.gov/rla

Việc kiểm tra tính chính xác và hợp lý sau-bầu cử của phần mềm và thiết bị hệ thống bỏ phiếu của Quận Orange cũng đã được thực hiện. Các phiếu bầu thử nghiệm được đưa vào tất cả thiết bị quét phiếu bầu sử dụng trong cuộc bầu cử, và tất cả các lựa chọn trên phiếu bầu thử nghiệm đều được đếm một cách chính xác.

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange cung cấp các báo cáo và bản đồ chi tiết về các kết quả nói chung và các kết quả theo khu bầu cử, theo khu vực, theo thành phố, và các chi tiết khác nữa. Các báo cáo chi tiết có thể tìm thấy bằng cách truy cập vào ocvote.gov/detailed-results và ocvote.gov/map-central

 

# # #

Thông Tin về Sở Ghi Danh Cử Tri:
Sở Ghi Danh Cử Tri chịu trách nhiệm cho việc tiến hành các cuộc bầu cử ở Quận Orange, là khu vực có thẩm quyền pháp lý về bầu cử lớn thứ năm trong toàn Hoa Kỳ với khoảng 1.8 triệu cử tri đã ghi danh. Chúng tôi là cơ quan của Quận, là nơi nhận hỗ trợ từ Quỹ Tổng Quát của Quận và các khoản bồi hoàn định kỳ từ chính quyền liên bang, Tiểu Bang California và các khu vực có thẩm quyền pháp lý địa phương. Xem thêm >>

Liên Hệ Truyền Thông:
Enedina Chhim
Quản Lý Tiếp Cận Cộng Đồng
714-567-5197
[email protected]

Nguồn:

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange

LƯU Ý CHO CÁC BIÊN TẬP VIÊN: Để có thông tin thêm hãy truy cập trang Về Chúng Tôi hoặc gọi đường dây trợ giúp truyền thông của Sở Ghi Danh Cử tri ở số 714-567-5197.