Nhảy đến nội dung
Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange, CA Nhận Giải Thưởng về Dịch Vụ Xuất Sắc dành cho Cử Tri có Khuyết Tật

Ban Các Quyền Lợi Người Khuyết Tật California xướng tên văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange là nơi nhận Giải Thưởng Đầu Tiên của Ban cho Dịch Vụ Xuất Sắc dành cho Cử Tri có Khuyết Tật. 

Ban Các Quyền Lợi Người Khuyết Tật California đã trao cho Văn Phòng Sở Ghi Danh của Cử Tri Giải Thưởng Đầu Tiên về Dịch Vụ Xuất Sắc cung cấp cho Cử Tri có Khuyết Tật. Giải thưởng này ghi nhận các nỗ lực của các nhân viên trong việc đảm bảo rằng cử tri có khuyết tật có thể hoàn tất ghi danh cử tri và bỏ phiếu của bà ấy trong cuộc bầu cử Tháng Mười Một 2022.

Ban Các Quyền Lợi Người Khuyết Tật California là một tổ chức các quyền lợi người khuyết tật lớn nhất quốc gia và đã hoạt động hơn 40 năm, nhằm nâng cao các quyền lợi của người dân Californa có khuyết tật.

DRC cho biết tại sao họ chọn văn phòng chúng tôi cho một trong các giải thưởng này của họ như sau:

Chúng tôi quyết định đây là lúc ghi nhận các nhân viên bầu cử và các đối tác cộng đồng đã làm việc “vượt trội và trên cả” cho các cử tri có khuyết tật.

Năm nay chúng tôi ghi nhận các văn phòng bầu cử và các cá nhân sau:

Văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange vì các nỗ lực của nhiều nhân viên, bao gồm Roxana Catro, Imedla Carrillo, và Justin Berardino. Để đảm bảo một cử tri có khuyết tật có thể hoàn tất việc ghi danh cử tri và bỏ phiếu của bà ấy cho cuộc bầu cử Tháng Mười Một 2022. Các nỗ lực quan trọng của các nhân viên này bắt đầu vào một chiều muộn của một ngày trước Ngày Bầu Cử, không lâu sau khi DRC biết được yêu cầu giúp đỡ của cử tri này, và tiếp tục xuyên suốt đến tối Ngày Bầu Cử.

Sau khi chuyển đến Quận Orange, người cử tri này có nhận sự giúp đỡ từ một người bạn trong việc cập nhật ghi danh cử tri trực tuyến. Tuy nhiên, do tính chất khuyết tật của bà ấy, bà ấy đã không nhận biết cho đến chiều của ngày trước Ngày Bầu Cử - cũng nhờ có sự giúp đỡ từ DRC và văn phòng bầu cử quận – rằng bà đã bỏ lỡ một bước trong quá trình ghi danh, là bước mà bà ấy cho rằng bà đã hoàn tất sớm trước vài tháng. Bởi vì ghi danh cử tri của bà ấy chưa hoàn tất, bà ấy có thể đã không được bỏ phiếu cho cuộc bầu cử Tháng Mười Một 2022 ngoại trừ bà ấy có khả năng hoàn tất ghi danh cử tri và đánh dấu vào phiếu bầu có điều kiện vào Ngày Bầu Cử. Các khuyết tật của cử tri này đã làm cho bà ấy không thể ra khỏi nhà mà không có sự trợ giúp, là điều mà bà ấy không có vào thời điểm gấp như thế. Người cử tri này cũng không có những công nghệ cần thiết để tự thực hiện các bước đó tại nhà.

Các viên chức bầu cử quận đã cố gắng tìm kiếm nhân viên mà họ có thể gửi đến nhà của cử tri này để hỗ trợ bà ấy vào Ngày Bầu Cử nhưng họ đã bày tỏ sự xin lỗi sâu sắc rằng họ thiếu hụt nhân viên. Là sự lựa chọn thay thế, họ đã triển khai một kế hoạch chi tiết để đảm bảo rằng cử tri có thế hoàn thành tất cả các bước cần thiết, từ việc hoàn tất ghi danh cử tri đến việc đánh dấu và nộp phiếu bầu có các sự lựa chọn của bà ấy, với sự hỗ trợ từng bước trực tiếp qua điện thoại từ viên chức bầu cử - nếu DRC có thể tìm ra người nào đó giúp cử tri trực tiếp. Nhờ vào sự hỗ trợ từ đối tác cộng đồng của DRC, một người trong số họ cũng là người nhận thưởng (xem bên dưới), kế hoạch này đã thành công. Không có sự cam kết, linh động, và suy nghĩ sáng tạo của những viên chức này trong văn phòng bầu cử Quận Orange, người cử tri này đã không thể bỏ phiếu ở nơi cư trú mới của bà ấy.

Các thông tin chi tiết khác của giải thưởng này có thể tìm thấy trên trang mạng của Ban Các Quyền Lợi Người Khuyết Tật California tại

https://www.disabilityrightsca.org/latest-news/disability-rights-california-presents-its-inaugural-awards-for-outstanding-service-to

Trích dẫn từ Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri Bob Page

“Nhân viên của chúng tôi cam kết đảm bảo rằng tất cả các cử tri trong Quận Orange đều có sự tiếp cận bình đẳng về qui trình bầu cử. Chúng tôi vinh dự hiện diện trong giải thưởng này.”

 

# # #

Thông Tin về Sở Ghi Danh Cử Tri:
Sở Ghi Danh Cử Tri chịu trách nhiệm cho việc tiến hành các cuộc bầu cử ở Quận Orange, là khu vực có thẩm quyền pháp lý về bầu cử lớn thứ năm trong toàn Hoa Kỳ với khoảng 1.8 triệu cử tri đã ghi danh. Chúng tôi là cơ quan của Quận, là nơi nhận hỗ trợ từ Quỹ Tổng Quát của Quận và các khoản bồi hoàn định kỳ từ chính quyền liên bang, Tiểu Bang California và các khu vực có thẩm quyền pháp lý địa phương. Xem thêm >>

Liên Hệ Truyền Thông:
Enedina Chhim
Quản Lý Tiếp Cận Cộng Đồng
714-567-5197
[email protected]

Nguồn:

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange

LƯU Ý CHO CÁC BIÊN TẬP VIÊN: Để có thông tin thêm hãy truy cập trang Về Chúng Tôi hoặc gọi đường dây trợ giúp truyền thông của Sở Ghi Danh Cử tri ở số 714-567-5197.