Nhảy đến nội dung
Báo Cáo Các Kết Quả Của Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange

SANTA ANA, Calif. –  Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange Bob Page báo cáo rằng kết quả bầu cử mới nhất của cuộc Tổng Tuyển Cử năm 2022 có thể tìm thấy trên trang mạng của ROV của quận tại  Các Kết Quả Bầu Cử Không Chính Thức

Báo cáo này được cập nhật vào lúc 5 giờ chiều mỗi ngày làm việc trong tuần cho đến khi cuộc bầu cử được chứng nhận bởi Sở Ghi Danh Cử Tri.  Sau khi Các Kết Quả Bầu Cử Không Chính Thức được đăng tải vào mỗi ngày làm việc trong tuần, báo cáo về Những Việc Còn Lại để Xử Lý  sẽ được cập nhật.

Các phiếu bầu vẫn còn đang được xử lý là các phiếu bầu-qua-thư (yêu cầu xác minh chữ ký) và các phiếu bầu tạm thời (bao gồm cả việc ghi danh cử tri có điều kiện).

Để biết thông tin mới nhất về kết quả và các câu hỏi thường gặp, truy cập vào trang Các Kết Quả ROV Quận Orange .

 

# # #

Thông Tin về Sở Ghi Danh Cử Tri:
Sở Ghi Danh Cử Tri chịu trách nhiệm cho việc tiến hành các cuộc bầu cử ở Quận Orange, là khu vực có thẩm quyền pháp lý về bầu cử lớn thứ năm trong toàn Hoa Kỳ với khoảng 1.8 triệu cử tri đã ghi danh. Chúng tôi là cơ quan của Quận, là nơi nhận hỗ trợ từ Quỹ Tổng Quát của Quận và các khoản bồi hoàn định kỳ từ chính quyền liên bang, Tiểu Bang California và các khu vực có thẩm quyền pháp lý địa phương. Xem thêm >>

Liên Hệ Truyền Thông:
Enedina Chhim
Quản Lý Tiếp Cận Cộng Đồng
714-567-5197
[email protected]

Nguồn:

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange

LƯU Ý CHO CÁC BIÊN TẬP VIÊN: Để có thông tin thêm hãy truy cập trang Về Chúng Tôi hoặc gọi đường dây trợ giúp truyền thông của Sở Ghi Danh Cử tri ở số 714-567-5197.