Nhảy đến nội dung
Thông Báo Công Khai Lịch Quan Sát Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt Thành Phố Anaheim Khu 3 Năm 2024

Lịch Quan Sát Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt Thành Phố Anaheim Khu 3 Ngày 4 Tháng Sáu, 2024

SANTA ANA, CA – Ngày 16 Tháng Tư, 2024 – Công chúng được mời để quan sát Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange thực hiện Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt Thành Phố Anaheim Khu 3 Ngày 4 Tháng Sáu, 2024. Tất cả các quá trình của phiếu bầu, đếm phiếu, kiểm tra và kiểm toán sẽ diễn ra tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange 1300 S Grand Ave. Santa Ana, CA 92705. Những người quan sát cũng được hoan nghênh đến tham quan các địa điểm Trung Tâm Bầu Cử và thùng đựng phiếu bầu trong Thành Phố Anaheim và tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri để quan sát các hoạt động hàng ngày.

Các ngày bắt đầu cho các hoạt động bầu cử quan trọng được liệt kê bên dưới. Các hoạt động bầu cử hàng ngày được đăng lên và cập nhật trên lịch quan sát trong trang mạng của Sở Ghi Danh Cử Tri – ocvote.gov/observe.

Ngày/Giờ Bắt Đầu

Các Hoạt Động Bầu Cử Có Thể Quan Sát Được

Ngày 6 Tháng Năm, 2024
8 giờ sáng

 

 

 

Bỏ Phiếu

Phiếu bầu của tất cả các cử tri ghi danh có hiệu lực trong Khu 3 của Anaheim sẽ được giao tới Dịch Vụ Bưu Chính Hoa Kỳ để gửi đi. Cử tri cũng có thể đến Sở Ghi Danh Cử Tri để được cấp phiếu bầu và bỏ phiếu. 

Ngày 7 Tháng Năm, 2024
10 giờ sáng

Kiểm Tra Tính Chính Xác và Hợp Lý Trước Bầu Cử

Kiểm tra tính chính xác của hệ thống bầu cử của Quận Orange sẽ bắt đầu bằng việc chuẩn bị kiểm tra phiếu bầu và sẽ tiếp tục kiểm tra cho đến khi tất cả các thiết bị được sử dụng cho cuộc bầu cử này được bao gồm trong phần kiểm tra. Dự kiến việc quét phiếu bầu kiểm tra sẽ bắt đầu vào Thứ Ba, Ngày 7 Tháng Năm.

 

Ngày 7 Tháng Năm, 2024
1 giờ chiều

Xử Lý Phiếu Bầu Qua Thư

Quy trình xử lý các phiếu bầu qua thư bao gồm phân loại, xác minh chữ ký, các hoạt động thu nhận và gửi trả, và làm bản sao lá phiếu chính thức.

 

Ngày 14 Tháng Năm, 2024
10 giờ sáng

Đếm Phiếu Bầu Qua Thư

Các phiếu bầu qua thư được chấp nhận để đếm sẽ được quét. Các bầu chọn trên phiếu bầu được quét có thể không được lập bảng bởi hệ thống bỏ phiếu, được qua tay bởi nhân viên Sở Ghi Danh Cử Tri, hoặc sẽ ra thông báo cho đến 8 giờ tối Thứ Ba, Ngày 4 Tháng Sáu.

 

Ngày 25 Tháng Năm, 2024
8 giờ sáng

Trung Tâm Bầu Cử Mở Cửa

Một Trung Tâm Bầu Cử sẽ mở cửa trong Thành Phố Anaheim và một chỗ tại Văn Phòng Sở Ghi Danh Cử Tri để phục vụ các cử tri hàng ngày. Cả hai Trung Tâm Bầu Cử sẽ mở cửa cho đến 8 giờ tối Thứ Ba, Ngày 4 Tháng Sáu. Việc tiến hành các Ghi Danh Cử Tri Có Điều Kiện và các phiếu bầu có điều kiện có thể bắt đầu.

 

Ngày 4 Tháng Sáu, 2024
Sau 8 giờ tối

Lập Bảng Phiếu Bầu 

Các bầu chọn từ các phiếu bầu qua thư được xử lý và quét trước ngày này và các phiếu bầu bỏ trực tiếp tại các Trung Tâm Bầu Cử sẽ được lập bảng bởi hệ thống bỏ phiếu. Các Báo Cáo Kết Quả Bầu Cử Không Chính Thức sẽ được đăng lên vào lúc 8 giờ 05 tối, 9 giờ 30 tối, và mỗi nửa giờ đồng hồ sau đó cho đến khi tất cả các phiếu bầu Trung Tâm Bầu Cử được lập bảng. 

 

Ngày 5 Tháng Sáu, 2024
8 giờ sáng

Kiểm Phiếu Chính Thức

Trong quá trình Kiểm Phiếu Chính Thức, Sở Ghi Danh Cử Tri tiếp tục xử lý các phiếu bầu qua thư; ghi sổ tất cả các phiếu bầu được cấp, bầu chọn, và các phiếu bầu không được sử dụng; và hoàn tất kiểm toán. Việc kiểm phiếu phải được hoàn tất không trễ hơn Thứ Ba, Ngày 28 Tháng Sáu. 

 

Ngày 5 Tháng Sáu, 2024
11 giờ sáng

Một Phần Trăm Phiếu Bầu Đếm Bằng Tay

Ít nhất 1% của tất cả các khu bầu cử sẽ được chọn ngẫu nhiên vào thời điểm này. Dự kiến việc đếm tay cho tất cả các phiếu bầu từ các khu bầu cử đó để xác minh các bầu chọn được lập bảng bởi phần mềm hệ thống bỏ phiếu sẽ bắt đầu vào Thứ Sáu, Ngày 7 Tháng Sáu.

 

Ngày 10 Tháng Sáu, 2024
8 giờ sáng

Kiểm Tra Tính Chính Xác và Hợp Lý Sau Bầu Cử 

Kiểm tra việc quét các phiếu bầu kiểm tra trên tất cả các thiết bị hệ thống bỏ phiếu sẽ bắt đầu để khẳng định rằng hệ thống lập bảng các bầu chọn vẫn chính xác.

 

 

 

# # #

Thông Tin về Sở Ghi Danh Cử Tri:
Sở Ghi Danh Cử Tri chịu trách nhiệm cho việc tiến hành các cuộc bầu cử ở Quận Orange, là khu vực có thẩm quyền pháp lý về bầu cử lớn thứ năm trong toàn Hoa Kỳ với khoảng 1.8 triệu cử tri đã ghi danh. Chúng tôi là cơ quan của Quận, là nơi nhận hỗ trợ từ Quỹ Tổng Quát của Quận và các khoản bồi hoàn định kỳ từ chính quyền liên bang, Tiểu Bang California và các khu vực có thẩm quyền pháp lý địa phương. Xem thêm >>

Liên Hệ Truyền Thông:
Enedina Chhim
Quản Lý Tiếp Cận Cộng Đồng
714-567-5197
[email protected]

Nguồn:

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange

LƯU Ý CHO CÁC BIÊN TẬP VIÊN: Để có thông tin thêm hãy truy cập trang Về Chúng Tôi hoặc gọi đường dây trợ giúp truyền thông của Sở Ghi Danh Cử tri ở số 714-567-5197.