Nhảy đến nội dung
Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm ở Westminster: Hủy Bỏ Việc Đích Thân Đến Bỏ Phiếu Trong Khi Vẫn Duy Trì Các Lựa Chọn Khác

Việc sử dụng phổ biến lựa chọn đích thân đến bỏ phiếu có thể mang tới các rủi ro cho an toàn và sức khỏe công cộng do đại dịch COVID-19.SANTA ANA – Việc đích thân đến bỏ phiếu ở Trung Tâm Bầu Cử cho Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt ở Westminster, đã được lên kế hoạch bắt đầu vào Thứ Bảy, Ngày 28 Tháng Ba, 2020 và kéo dài đến Ngày 7 Tháng Tư, 2020, sẽ phải hủy bỏ để phòng tránh dịch COVID-19. Các địa điểm được lên lịch trình trước đây sẽ phải đóng cửa cho việc đích thân đến bỏ phiếu:

 

 • Toà Nhà Cộng Đồng Miriam Warne, 14491 Beach Boulevard, Westminster
 • Trung Tâm Dịch Vụ Gia Đình Sigler Park, 7200 Plaza Street, Westminster
 • Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange, 1300 South Grand Avenue, Santa Ana

 

Theo Sắc Lệnh (N-34-20) của Thống Đốc Gavin Newsom, việc sử dụng phổ biến lựa chọn đích thân đến bỏ phiếu có thể mang tới các rủi ro về an toàn và sức khỏe công cộng do đại dịch COVID-19 và có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các biện pháp giữ khoảng cách giao tiếp xã hội đã được áp đặt bởi Viên Chức Sức Khỏe Công Cộng Tiểu Bang, cũng như các khía cạnh khác của việc đối phó dịch COVID-19.

 

Các Lựa Chọn Bổ Sung cho Cử Tri

Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt ở Westminster sẽ tiến hành theo các điều khoản đặc biệt của một cuộc bầu cử qua thư. Quận Orange đã thực hiện việc chuyển giao sang Đạo Luật về Quyền Chọn Lựa của Cử Tri bắt đầu với các cuộc bầu cử trong năm 2020. Theo cách bỏ phiếu này, mỗi cử tri trong một cuộc bầu cử sẽ nhận được một phiếu bầu-qua-thư. Mỗi cử tri ở Westminster đã được gửi qua bưu điện một phiếu bầu-qua-thư vào Ngày 9 Tháng Ba, 2020. Các cử tri có những lựa chọn sau để gửi trả lại phiếu bầu-qua-thư của họ:

 

 • Gửi qua bưu điện phiếu bầu của họ (đã được trả bưu phí) để phiếu bầu được đóng dấu bưu chính trễ nhất là vào Ngày Bầu Cử, Ngày 7 Tháng Tư
 • Bỏ lá phiếu của họ vào thùng đựng phiếu bầu của Sở Ghi Danh Cử Tri, hoạt động 24 giờ mỗi ngày, không trễ hơn 8 giờ tối vào Ngày 7 Tháng Tư, tại địa chỉ 1300 South Grand Avenue, Santa Ana
 • Bỏ lá phiếu của họ vào một thùng đựng phiếu bầu ở Thành Phố Westminster, hoạt động 24 giờ mỗi ngày, tại các địa điểm sau không trễ hơn 8 giờ tối vào Ngày 7 Tháng Tư:
  • Korean Martyrs Catholic Center, 7655 Trask Avenue, (Giữa Hoover St. & Beach Blvd.)
  • Park West Park, 8301 West McFadden Street, (Giữa Beach Blvd. & Newland St.)
  • West County Professional and Medical Center, 14120 Beach Boulevard, (Phía Nam của Westminster Blvd.; lối vào ở 15th St.)

 

Các Sự Lựa Chọn cho Cử Tri Khuyết Tật hoặc Cử Tri bị Tác Động bởi COVID-19
Hệ thống phiếu Bầu-qua-Thư Dễ Dàng Truy Cập Từ Xa của Sở Ghi Danh Cử Tri cung cấp cho các cử tri khuyết tật và những người bị tác động bởi dịch COVID-19 sự lựa chọn để yêu cầu phiếu Bầu-qua-Thư được gửi đến theo dạng điện tử. Phiếu bầu điện tử có thể được tải xuống máy vi tính của cử tri, đánh dấu bằng thiết bị hỗ trợ của chính cử tri và rồi được in ra. Các cử tri nên tuân theo các hướng dẫn gửi lại phiếu bầu được gửi kèm với phiếu bầu điện tử. Để yêu cầu một phiếu Bầu-qua-Thư Dễ Dàng Truy Cập Từ Xa các cử tri có thể:

 

 • Hoàn tất bưu thiếp đã được trả bưu phí ở mặt sau của Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri (đã được gửi qua bưu điện cho cử tri vào Ngày 5 Tháng Ba, 2020)
 • Truy cập ocvote.com/myballot
 • Gọi cho Sở Ghi Danh Cử Tri theo số 714-567-7600
 • Email [email protected]
 • Các yêu cầu phải được nhận không trễ hơn 11:59 giờ tối Ngày 31 Tháng Ba, 2020 (theo Đạo Luật Giúp Người Mỹ Bỏ Phiếu của liên bang vào năm 2002 (52 U.S.C. Sec. 20901 và tiếp theo.).

 

Việc Liên Lạc với Các Cử Tri của Westminster
Ngoài việc công bố rộng rãi thông cáo báo chí, Sở Ghi Danh Cử Tri sẽ dùng các phương pháp sau đây để liên lạc về các sự thay đổi này đối với các cử tri của Thành Phố Westminster theo Lệnh của Thống Đốc rằng “…tối đa việc thông báo có thể thực hiện cho các cử tri về việc làm thế nào để tham gia (cuộc bầu cử này) sẽ được đưa ra, tập trung sự chú ý cụ thể vào các nhu cầu của những cử tri có rủi ro cao về COVID-19, các cá nhân khuyết tật, và những cử tri có các nhu cầu đặc biệt:

 

 • Một bưu thiếp trực tiếp sẽ được gửi cho tất cả các cử tri ở Thành Phố Westminster (vào Ngày 23 Tháng Ba, 2020) để cung cấp cho họ thông báo về việc đóng cửa trung tâm bầu cử và các lựa chọn khác để bỏ phiếu (thông báo này cũng sẽ bao gồm các phiên bản được biên dịch cho các cử tri có yêu cầu trợ giúp song ngữ)
 • Một thông báo qua email sẽ được gửi cho tất cả cử tri (những người có email trong hồ sơ cử tri của họ) ở Thành Phố Westminster (vào Thứ Hai, Ngày 23 Tháng Ba, 2020) cung cấp cho họ thông báo về việc đóng cửa trung tâm bầu cử và các lựa chọn khác để bỏ phiếu (thông báo này cũng sẽ bao gồm các phiên bản được biên dịch cho các cử tri có yêu cầu trợ giúp song ngữ)
 • Các thông báo sẽ được đặt một cách dễ nhìn thấy ở các địa điểm sẽ đóng cửa cho việc đích thân đến bỏ phiếu bằng tiếng Anh cũng như tiếng Trung Hoa, Tiếng Ba Tư, tiếng Đại Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagalog và tiếng Việt
 • Cử tri được khuyến khích là hãy xem tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri của họ để có thêm thông tin
 • Nếu một cử tri không nhận được phiếu bầu của họ gửi qua bưu điện, họ có thể truy cập ocvote.com/replacement để yêu cầu phiếu bầu thay thế
 • Cử tri cũng có thể gọi văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri ở số 714-567-7600 từ Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều để được trợ giúp hoặc truy cập ocvote.com để có thêm thông tin chi tiết

 

Bối Cảnh Tổng Quát

Vào Ngày 19 Tháng Ba, 2020 Thống Đốc Gavin Newsom đã ban hành Sắc Lệnh (N-33-20), quy định việc tuân thủ theo lệnh của Viên Chức Sức Khỏe Công Cộng Tiểu Bang và Giám Đốc phụ trách Sức Khỏe Công Cộng rằng “tất cả các cá nhân đang sống ở Bang California phải ở trong nhà hoặc nơi cư ngụ của họ” cho đến khi có thông báo thêm để giảm bớt tác động của đại dịch COVID-19.

 

Tiếp theo sau Lệnh được đề cập ở trên, Thống Đốc Newsom đã ban hành Sắc Lệnh (N-34-20) vào Ngày 20 Tháng Ba, 2020, có phần ghi rằng “…vào Ngày 7 Tháng Tư, 2020, một Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt sẽ được tổ chức ở Thành Phố Westminster, trong Quận Orange, và luật tiểu bang quy định theo cách thông thường rằng cuộc bầu cử (này) sẽ được tiến hành sử dụng việc đích thân đến bỏ phiếu tại các địa điểm bỏ phiếu trong toàn (Thành Phố Westminster); việc sử dụng phổ biến lựa chọn đích thân đến bỏ phiếu có thể mang tới rủi ro cho an toàn và sức khỏe công cộng do đại dịch COVID-19 và có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các biện pháp giữ khoảng cách giao tiếp xã hội đã được áp đặt bởi Viên Chức Sức Khỏe Công Cộng Tiểu Bang, cũng như các khía cạnh khác của việc đối phó dịch COVID-19; và các thủ tục bầu-qua-thư hiện có của California có thể được sử dụng để cho phép cuộc bầu cử (này) được tiến hành theo cách tiếp cận dễ dàng, bảo mật, và an toàn”.

 

Lệnh này tiếp tục đề cập rằng theo thẩm quyền của Thống Đốc thì cuộc bầu cử “sẽ được tổ chức hoàn toàn là bầu cử qua thư và được tiến hành theo các điều khoản đó của Bộ Luật Bầu Cử là những điều khoản chi phối các cuộc bầu cử hoàn toàn qua thư, bao gồm nhưng không giới hạn ở Bộ Luật Bầu Cử các đoạn 3000-3026 và 4100”

 

# # #

Thông Tin về Sở Ghi Danh Cử Tri:
Sở Ghi Danh Cử Tri chịu trách nhiệm cho việc tiến hành các cuộc bầu cử ở Quận Orange, là khu vực có thẩm quyền pháp lý về bầu cử lớn thứ năm trong toàn Hoa Kỳ với khoảng 1.8 triệu cử tri đã ghi danh. Chúng tôi là cơ quan của Quận, là nơi nhận hỗ trợ từ Quỹ Tổng Quát của Quận và các khoản bồi hoàn định kỳ từ chính quyền liên bang, Tiểu Bang California và các khu vực có thẩm quyền pháp lý địa phương. Xem thêm >>

Liên Hệ Truyền Thông:
Enedina Chhim
Quản Lý Tiếp Cận Cộng Đồng
714-567-5197
[email protected]

Nguồn:

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange

LƯU Ý CHO CÁC BIÊN TẬP VIÊN: Để có thông tin thêm hãy truy cập trang Về Chúng Tôi hoặc gọi đường dây trợ giúp truyền thông của Sở Ghi Danh Cử tri ở số 714-567-5197.