Nhảy đến nội dung

Press Releases

Thời Hạn Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên cho Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống Năm 2024 bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 13 Tháng Mười Một

Các công dân hội đủ điều kiện quan tâm đến việc tranh cử chức vụ có thể lập hồ sơ ứng cử viên với Sở Ghi Danh Cử Tri. 

SANTA ANA, CA – Ngày 10 Tháng Mười Một, 2023 – Bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 13 Tháng Mười Một, 2023, những người quan tâm đến việc tranh cử cho các chức vụ liên bang, tiểu bang và quận được bầu cử trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống Năm 2024 có thể bắt đầu quy trình lập hồ sơ ứng cử viên trực tuyến hoặc tại văn phòng Sở Gh

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange, CA Thông Báo Gia Hạn Tuyên Bố Ý Định Tranh Cử cho các Chức Vụ Tư Pháp của Tòa Thượng Thẩm

Bất kỳ người nào đủ tiêu chuẩn, ngoại trừ người đương nhiệm, giờ đây đều có thể nộp bản Tuyên Bố Ý Định và trả phí lập hồ sơ cho đến 5 giờ chiều, ngày 13 Tháng Mười Một, 2023, .

SANTA ANA, CA – Ngày 8 Tháng  Mười Một, 2023 – Thời hạn Tuyên Bố Ý Định tranh cử dành cho các ứng cử viên vào các chức vụ tư pháp của Tòa Thượng Thẩm đã được gia hạn đến 5 giờ chiều, ngày 13 Tháng Mười Một, 2023, cho các chức vụ được liệt kê dưới đây cho Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống ngày 5 Tháng Ba, 2024, bởi vì người

Quận Orange, CA Sở Ghi Danh Cử Tri Chứng Thực Kết Quả Cuộc Bầu Cử Thành Phố Đặc Biệt Thành Phố Anaheim 2023

Trước khi chứng thực các kết quả, Sở Ghi Danh Cử Tri đã thực hiện nhiều thử nghiệm và kiểm tra hệ thống bỏ phiếu sau-bầu cử

SANTA ANA, CA – 20 Tháng Mười, 2023 – Hôm nay, Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri Bob Page đã chứng thực các kết quả của Cuộc Bầu Cử Thành Phố Đặc Biệt Thành Phố Anaheim Ngày 3 Tháng Mười, 2023.  

Thông Báo Công Khai về Lịch Quan Sát Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt Thành Phố Santa Ana Ngày 14 Tháng Mười Một, 2023

Lịch Quan Sát Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt Thành Phố Santa Ana Ngày 14 Tháng Mười Một, 2023

SANTA ANA, CA –12 Tháng Mười, 2023 – Công chúng được mời để quan sát Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange thực hiện Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt Thành Phố Santa Ana Ngày 14 Tháng Mười

Công Báo về Lịch Quan Sát Cuộc Bầu Cử Thành Phố Đặc Biệt Thành Phố Anaheim Ngày 3 Tháng Mười, 2023

Lịch Quan Sát Cuộc Bầu Cử Thành Phố Đặc Biệt Thành Phố Anaheim Ngày 3 Tháng Mười, 2023

SANTA ANA, CA – Ngày 18, Tháng Tám, 2023– Công chúng được mời để quan sát Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange thực hiện Cuộc Bầu Cử Thành Phố Đặc Biệt Thành Phố Anaheim Ngày 3 Tháng Mười, 2023.

Thông Báo Công Khai Lịch Quan Sát Cuộc Bầu Cử Thành Phố Đặc Biệt Thành Phố Anaheim Ngày 3 Tháng Mười, 2023

Lịch Quan Sát Cuộc Bầu Cử Thành Phố Đặc Biệt Thành Phố Anaheim Ngày 3 Tháng Mười, 2023

SANTA ANA, CA – Ngày 18, Tháng Tám, 2023– Công chúng được mời để quan sát Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange thực hiện Cuộc Bầu Cử Thành Phố Đặc Biệt Thành Phố Anaheim Ngày 3 Tháng Mười, 2023.

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange, CA Nhận Giải Thưởng về Dịch Vụ Xuất Sắc dành cho Cử Tri có Khuyết Tật

Ban Các Quyền Lợi Người Khuyết Tật California xướng tên văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange là nơi nhận Giải Thưởng Đầu Tiên của Ban cho Dịch Vụ Xuất Sắc dành cho Cử Tri có Khuyết Tật. 

Ban Các Quyền Lợi Người Khuyết Tật California đã trao cho Văn Phòng Sở Ghi Danh của Cử Tri Giải Thưởng Đầu Tiên về Dịch Vụ Xuất Sắc cung cấp cho Cử Tri có Khuyết Tật. Giải thưởng này ghi nhận các nỗ lực của các nhân viên trong việc đảm bảo rằng cử tri có khuyết tật có thể hoàn tất ghi danh cử tri và bỏ phiếu của bà ấy trong cuộc bầu cử Tháng Mười Một 2022.

Ban Các Quyền Lợi Người Khuyết Tật California là một tổ chức các quyền lợi người khuyết tật lớn nhất quốc gia và đã hoạt động hơn 40 năm, nhằm nâng cao các quyền lợi của người dân Californa có khuyết tật.

Clone of Văn Phòng Bầu Cử Quận Orange, CA tiến hành Kiểm Toán Sau Bầu Cử cho Các Kết Quả Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Trực Tiếp Toàn Tiểu Bang

Sở Ghi Danh Cử Tri sẽ tiến hành các kiểm tra hệ thống bỏ phiếu và kiểm toán sau bầu cử bổ sung cho những điều được quy định bởi Luật California. 

SANTA ANA, CA - Ngày 8 Tháng Sáu, 2022 – Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange sẽ bắt đầu tiến hành một trong những cuộc kiểm tra và kiểm toán sau bầu cử vào Thứ Năm, 9 Tháng Sáu, 2022, để bảo đảm sự chính xác của các kết quả của Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Trực Tiếp Toàn Tiểu Bang 2022.

Báo Cáo Các Kết Quả Của Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange

SANTA ANA, Calif. –  Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange Bob Page báo cáo rằng kết quả bầu cử mới nhất của cuộc Tổng Tuyển Cử năm 2022 có thể tìm thấy trên trang mạng của ROV của quận tại  Các Kết Quả Bầu Cử Không Chính Thức

Báo cáo này được cập nhật vào lúc 5 giờ chiều mỗi ngày làm việc trong tuần cho đến khi cuộc bầu cử được chứng nhận bởi Sở Ghi Danh Cử Tri.  Sau khi Các Kết Quả Bầu Cử Không Chính Thức được đăng tải vào mỗi ngày làm việc trong tuần, báo cáo về Những Việc Còn Lại để Xử Lý  sẽ được cập nhật.

Các phiếu bầu vẫn còn đang được xử lý là các phiếu bầu-qua-thư (yêu cầu xác minh chữ ký) và các phiếu bầu tạm thời (bao gồm cả việc ghi danh cử tri có điều kiện).

Để biết thông tin mới nhất về kết quả và các câu hỏi thường gặp, truy cập vào trang Các Kết Quả ROV Quận Orange .

Có Hiệu Lực vào Thứ Ba, Ngày 8 Tháng Mười Một lúc 4 giờ sáng: Cảnh Báo Sơ Tán (Tự Nguyện) Đã Cấp ra đối với Khu Vực Bị Cháy Rừng

Do Cảnh Báo Sơ Tán (Tự Nguyện), Thư viện ở Canyons sẽ đóng cửa vào Thứ Ba, Ngày 8 Tháng Mười Một, 2022. Do đó, Trung Tâm Bầu Cử được tổ chức tại Thư viện Canyons sẽ đóng cửa vào Thứ Ba, Ngày 8 Tháng Mười Một, 2022. Cư dân có thể tìm danh sách các Trung Tâm Bầu Cử bằng cách truy cập vào ocvote.gov/votecenter.

Bấm vào đây để xem toàn bộ Thông Cáo Báo Chí của Quận Orange.