Nhảy đến nội dung

Những Phiếu Bầu Còn Lại để Xử Lý

*LƯU Ý QUAN TRỌNG: Các ước lượng về phiếu bầu sẽ mở rộng khi phiếu bầu hội đủ điều kiện (được gửi qua bưu điện trước hoặc vào Ngày Bầu Cử) được nhận thông qua USPS và các phiếu bầu được gửi vào các thùng đựng phiếu bầu chính thức (trước 8 giờ tối vào Đêm Bầu Cử) được nhận và xử lý.

Lưu ý: Các ước lượng này đã được chuẩn bị căn cứ vào các số liệu trung bình và sẽ được điều chỉnh tiếp theo sau sự phân loại chi tiết bổ sung.

Ước Lượng Số Phiếu Bầu Còn Lại để Xử Lý
Hãy bấm vào đây để xem ước lượng về tổng số phiếu bầu còn lại để xử lý. 

Số Phiếu Bầu-qua-Thư đã nhận trước hoặc vào Ngày Bầu Cử qua bưu điện còn lại để xử lý
Hãy bấm vào đây để xem ước lượng về tổng số phiếu bầu-qua-thư còn lại để xử lý. 

*Số Phiếu Bầu-qua-Thư Được Gửi Trả tại Trung Tâm Bầu Cử Còn Lại để Xử Lý
Hãy bấm vào đây để xem ước lượng về tổng số phiếu bầu-qua-thư được gửi trả tại Trung Tâm Bầu Cử còn lại để xử lý. 

Số Phiếu Bầu Được Gửi Trả tại Thùng Đựng Phiếu Còn Lại để Xử Lý
Hãy bấm vào đây để xem ước lượng về tổng số phiếu bầu được gửi trả tại thùng đựng phiếu còn lại để xử lý.

Số Phiếu Bầu Phải Sao Chụp Còn Lại để Xử Lý
Hãy bấm vào đây để xem ước lượng về tổng số phiếu bầu phải sao chụp còn lại để xử lý. 

*Số Phiếu Bầu-qua-Thư Hội Đủ Điều Kiện nhận được sau Ngày Bầu Cử Còn Lại để Xử Lý
Hãy bấm vào đây để xem ước lượng về tổng số phiếu bầu-qua-thư hội đủ điều kiện nhận được sau ngày bầu cử còn lại để xử lý. Số liệu này có thể thay đổi, và thể hiện số phiếu bầu-qua-thư nhận được trong 72 giờ sau Ngày Bầu Cử.

Số Phiếu Bầu Kèm Việc Ghi Danh Cử Tri Có Điều Kiện Còn Lại để Xử Lý
Hãy bấm vào đây để xem ước lượng về tổng số phiếu bầu kèm việc ghi danh cử tri có điều kiện còn lại còn lại để xử lý. Các số liệu này bao gồm các cử tri đã ghi danh và bỏ phiếu sau khi kết thúc thời hạn ghi danh. 

*Số Phiếu Bầu Cuối Cùng Được Thu Nhận Từ Thùng Đựng Phiếu Bầu Còn Lại để Xử Lý
Hãy bấm vào đây để xem ước lượng về tổng số phiếu bầu cuối cùng thu nhận từ thùng đựng phiếu còn lại để xử lý.

Số Phiếu Bầu RAVBM Còn Lại để Xử Lý
Hãy bấm vào đây để xem ước lượng về tổng số phiếu bầu-qua-thư tiếp cận từ xa còn lại để xử lý.