Nhảy đến nội dung

Hiệp Hội Lục Sự và Viên Chức Bầu Cử của California

Ảnh
CACEO

 

Khẩu hiệu của Hiệp Hội Lục Sự và Viên Chức Bầu Cử của California (CACEO) là OFFICIUM POPULI, hoặc “Cơ Quan Phục Vụ cho Người Dân”. Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange là một thành viên tự hào của CACEO. Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri, Ông Neal Kelley, là phó chủ tịch được bầu chọn của Hiệp Hội. 

Hiệp Hội được lập ra để khuyến khích sự đồng nhất về các ứng dụng và thủ tục trong cộng đồng bầu cử trong khi vẫn duy trì tiêu chuẩn cao về sự chuyên nghiệp. CACEO cam kết quảng bá sự tin tưởng của công chúng đối với việc điều hành bầu cử và để hỗ trợ và hướng dẫn theo cách thức phi đảng phái, việc hành pháp để hỗ trợ hơn nữa cho các mục đích này. 

CACEO cung cấp chương trình giáo dục, là Chương Trình Cấp Chứng Chỉ Nhân Viên Hành Chính Giáo Dục Chuyên Nghiệp California (CALPEAC). Các lớp của chương trình giáo dục này được cung cấp cho tất cả các thành viên của CACEO. 

Mục Tiêu của CACEO:

• Khuyến Khích các Tiêu Chuẩn Cao trong Văn Phòng - để phát triển và khuyến khích tiêu chuẩn cao của khả năng điều hành hành chính và sự hiệu quả trong nhân sự khi tổ chức các vụ việc hành chính của Sở Ghi Danh Cử Tri. 

• Khuyến Khích Phúc Lợi của các Thành Viên - để khuyến khích phúc lợi của các thành viên và các quận mà họ đại diện. 

• Khuyến Khích Sự Đồng Nhất trong cách Ứng Dụng - để khuyến khích sự đồng nhất trong cách ứng dụng và các quy trình trong hoạt động hành chính khi áp dụng luật để điều hành Sở Ghi Danh Cử Tri.

Hãy tìm hiểu thêm về Hiệp Hội Lục Sự và Viên Chức Bầu Cử của California ►