Nhảy đến nội dung

Hiệp Hội Viên Chức Bầu Cử Quốc Gia

Mục đích của Hiệp Hội Viên Chức Bầu Cử Quốc Gia (Trung Tâm Tuyển Cử) là để quảng bá, bảo tồn, và cải thiện về dân chủ. Các thành viên của hiệp hội hầu hết chỉ là các nhân viên chính phủ, họ là những người có chuyên môn để phục vụ việc ghi danh cử tri và điều hành bầu cử.  Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri, ông Neal Kelley, là một thành viên hiện nay và đã được cấp chứng nhận chuyên nghiệp thông qua chương trình của Trung Tâm Chứng Nhận Điều Hành Ghi Danh và Bầu Cử (CERA), liên kết với trường Đại Học Auburn. 

Ảnh
Election Center Logo

 

Trung Tâm cung cấp cho các thành viên của trung tâm một dịch vụ thông báo nhằm cung cấp thông tin và cập nhật về tiểu bang, thành phố và các vấn đề khác về bầu cử và ghi danh cử tri liên quan đến việc lập pháp, các quy định, quyết định của tòa án, và phán quyết của Bộ Tư Pháp là những điều ảnh hưởng đến việc tổ chức ghi danh cử tri hoặc điều hành bầu cử. Thêm vào đó, Trung Tâm thực hiện việc nghiên cứu cho các cơ quan chính phủ liên quan đến những vấn đề tương tự và khác nhau về luật địa phương hoặc tiểu bang, các quy định, hoặc các ứng dụng liên quan đến việc ghi danh cử tri và điều hành bầu cử.

Với vai trò là tổ chức chuyên nghiệp cấp cao về bầu cử trong việc đào tạo và chứng nhận bầu cử và viên chức ghi danh cử tri, Trung Tâm cũng tổ chức các sự kiện hằng năm như là các hội nghị quốc gia và một vài hội thảo và hội nghị trong khu vực trong mỗi năm, các sự kiện này được thiết kế cụ thể cho các cơ quan chính phủ. Mỗi trong các chương trình này được thiết kế để cải thiện phương pháp điều hành và sự hiệu quả của các văn phòng có ảnh hưởng bởi điều này. Kết quả là dịch vụ được cải thiện cho cử tri, công chúng, người trả thuế và chính phủ.  

Hãy tìm hiểu thêm về Hiệp Hội Viên Chức Bầu Cử Quốc Gia ►