Nhảy đến nội dung

Để tìm hiểu về quy trình phân bổ lại các ranh giới của khu vực giám sát, hãy bấm vào đây để truy cập trang mạng về Phân Bổ Lại Khu Vực của Quận: ocgov.com/redistricting.

Học Viện về Quy Cách Phân Bổ Lại Khu Vực* được thiết kế để giới thiệu cho học viên về quy trình phân bổ lại khu vực ở địa phương vì điều này có liên quan đến Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange. 4-phần trực tuyến trong Chương Trình của Học Viện Phân Bổ Lại Khu Vực là MIỄN PHÍ. Tờ rơi có thể in ra được cũng có sẵn ở đây.

Khóa 1: Căn Bản về Phân Bổ Lại Khu Vực 101


Phần 1: Phân Bổ Lại Khu Vực ở Quận Orange

Học Viện về Quy Cách Phân Bổ Lại Khu Vực sẽ bắt đầu với phần giới thiệu về việc phân bổ lại khu vực ở địa phương – điều này là gì, và tại sao điều này quan trọng? Mark Servino và Nicole Walsh, từ Văn Phòng Luật Sư của Quận, Quận Orange, sẽ giới thiệu tổng quát về những điểm cơ bản của việc phân bổ lại khu vực.

Phần 2: Từ Bản Đồ đến Các Loại Phiếu Bầu

Điều gì sẽ xảy ra sau khi các đường ranh giới được vẽ? Chúng tôi sẽ giải thich cách làm như thế nào đểco văn phòng chúng tôi sẽ sử dụng các đường ranh giới và kỹ thuật GIS để triển khai phiếu bầu cho tất cả 1.8 triểu cử tri của Quận Orange và tại sao việc lập kế hoạch sớm của việc giao hồ sơ là quan trọng.

Bấm vào đây để xem Bài Thuyết Trình

Khóa 2: Dữ Liệu & Các Nguồn Hỗ Trợ 


Phần 1: Các Nguồn Hỗ Trợ Có Sẵn

Trong khóa 2, Deborah Diep, Giám Đốc Trung Tâm Nghiên Cứu về Nhân Khẩu Học của Cal State Fullerton, sẽ giải thích rõ hơn về các nguồn hỗ trợ có sẵn để được kết nối và nhận thông tin trong suốt quy trình phân bổ lại khu vực (tập trung vào tầm quan trọng về vai trò của Sở Ghi Danh Cử Tri).

Phần 2: Các Ứng Dụng Tốt Nhất để Chuẩn Bị Hồ Sơ Phân Bổ Lại Khu Vực


Bấm vào Đây để xem Bài Thuyết Trình

*Các khóa học mang tính giáo dục, được cung cấp bởi Sở Ghi Danh Cử Tri, không hỗ trợ các thay đổi ranh giới thực tế cho bất kỳ khu vực có thẩm quyền pháp lý cụ thể nào, và cũng không phục vụ như là một diễn đàn của sự kêu gọi góp ý nào liên quan đến quy trình phân bổ lại khu vực của bất kỳ khu vực có thẩm quyền pháp lý nào. Học viên sẽ được thông báo rằng thông tin này không có mục đích để thay thế cho tư vấn pháp lý. Học viên sẽ được khuyến khích liên hệ với các bên có thẩm quyền pháp lý, là các bên mà họ có quan tâm về phân bổ lại khu vực, và sẽ được cung cấp các thông tin liên lạc có sẵn liên quan đến các nỗ lực này trong toàn Quận. Các câu hỏi hoặc bình luận liên quan đến các nỗ lực phân bổ lại khu vực của Quận cho các Khu Vực Giám Sát có thể được gửi đến [email protected].