Nhảy đến nội dung

Bản Đồ

Về Ban Phụ Trách Bản Đồ

Ban Phụ Trách Bản Đồ của Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange quản lý dữ liệu về khu bầu cử và địa chỉ của sở, và cung cấp các loại bản đồ và sản phẩm về dữ liệu khác nhau cho công chúng. Ở trang này, quý vị sẽ tìm được các bản đồ có thể tải xuống và sẵn sàng để in, công cụ đặt bản đồ của chúng tôi, các ứng dụng bản đồ tương tác, các nguồn dữ liệu GIS bên ngoài và nội bộ, cũng như các nguồn khác có liên quan đến bản đồ và thông tin của ban phụ trách.

Xem Qua các Bản Đồ của chúng tôi

Từ các tài liệu bản đồ trên giấy và bản đồ điện tử được làm sẵn đến các công cụ bản đồ tương tác, chúng tôi có sẵn nhiều loại bản đồ để nghiên cứu dữ liệu bầu cử.

Tải Các Bản Đồ Được Làm Sẵn

Xem và tải từ bộ sưu tập bản đồ hiện nay trong quận của chúng ta theo dạng pdfs.

Mua Bản Đồ Được In

Tất cả các bản đồ làm sẵn của chúng tôi có bản in cỡ lớn. Hãy mở Công Cụ Đặt Bản Đồ của chúng tôi để bắt đầu!

Các Ứng Dụng Bản Đồ Tương Tác

Chúng tôi đã phát triển nhiều ứng dụng bản đồ trên mạng để cung cấp cho quý vị khả năng tìm hiểu các khu vực trong Quận Orange và dữ liệu về khu bầu cử mà chúng tôi sử dụng trong các kỳ bầu cử. 

Ứng Dụng Bản Đồ Theo Chủ Đề

Sắp có!

Dữ Liệu GIS

Hãy tìm hiểu và tải các dữ liệu bản đồ khác nhau từ Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange và các nguồn khác.

Khu Vực

Khu Vực Quốc Hội

Khu Vực Thượng Viện

Khu Vực Hạ Viện

Khu Vực Giám Sát

Khu Vực của Thành Phố

Khu Bầu Cử

Hiện Tại

Tư Liệu

Dữ Liệu GIS Bổ Sung

Hội Đồng Giáo Dục OC

LAFCO

OC Public Works

GIS Quận LA

Chúng Tôi Vẽ Đường Ranh Giới

Thống Kê Hoa Kỳ

Nguồn GIS

Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về bản đồ bầu cử hoặc Ban Phụ Trách Bản Đồ của chúng tôi? Quý vị sẽ tìm được nhiều nguồn trợ giúp bên dưới cho những gì quý vị cần.

Thông Tin Liên Hệ

Matthew Eimers

Quản Lý GIS

Email: [email protected]

Phone: (714) 567 - 7610

Thông Tin và Dự Án

Sắp có!

Hỏi Người Làm Bản Đồ

Sắp có!

Các Nguồn Trợ Giúp Bên Ngoài

Sắp có!

FAQs

Quý vị vẫn có câu hỏi? Chúng tôi ở đây để trợ giúp. Hãy xem danh sách FAQ mở rộng của chúng tôi bằng cách bấm vào nút Tim Hiểu Thêm.


Câu Hỏi Thường Gặp

  • Bằng cách nào tôi có thể lấy được một bản đồ?
  • Bằng cách nào tôi có thể tìm được hồ sơ ranh giới khu bầu cử bằng điện tử?
  • Bằng cách nào tôi có thể tìm được thông tin về các viên chức dân cử của tôi?
  • Bằng cách nào tôi có thể tìm hiểu là tôi cư ngụ ở khu vực nào?

Có Gì Thiếu Sót?

Hãy bấm nút quay lại để vào trang mạng cũ của chúng tôi.

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange - 2020