Nhảy đến nội dung

Lịch Trình Lập Hồ Sơ Công Bố Vận Động Tài Chính


Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Thống Đốc Bang California
Ngày 14 Tháng Chín, 2021

LẦN THỨ NHẤT TRƯỚC BẦU CỬ
1/1/21 – 7/31/21
HẠN CHÓT: 8/5/21

LẦN THỨ HAI TRƯỚC BẦU CỬ*
8/1/21 – 8/28/21
HẠN CHÓT: 9/2/21

ĐÓNG GÓP TRỄ
6/16/21 – 9/14/21
TRONG VÒNG 24 GIỜ VỚI BIÊN NHẬN CÓ GIÁ TRỊ $1,000

NỬA NĂM
8/29/21 – 12/31/21
HẠN CHÓT: 1/31/22

Giai đoạn được bao gồm trong bất kỳ bản tường trình nào bắt đầu vào ngày sau khi kết thúc thời hạn lập báo cáo của bản tường trình lần trước, hoặc Ngày 1 Tháng Một nếu không có bản tường trình được lập hồ sơ trước đó.

*Bản tường trình lần thứ hai trước cuộc bầu cử phải được gửi bằng dịch vụ giao thư qua đêm đảm bảo hoặc do cá nhân giao đến. Tất cả các loại tường trình khác
(lần thứ nhất trước bầu cử và nửa năm) có thể được gửi qua bưu điện bằng thư loại một.

 

2021

 

Bộ Luật Chính Quyền §84200 quy định các viên chức đắc cử, ứng cử viên, và ủy ban tuân theo tiểu phần [a] của mục §82013 để lập hồ sơ cho các bản tường trình nửa năm của mỗi năm không sau Ngày 31 Tháng Bảy, 2021, cho giai đoạn kết thúc vào Ngày 30 Tháng Sáu, 2021.

Bản tường trình nửa năm (Mẫu 460 hoặc Mẫu 450) cho giai đoạn từ Ngày 1 Tháng Một, 2021 cho đến Ngày 30 Tháng Sáu, 2021, phải được lập hồ sơ với văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri (hoặc đóng dấu bưu chính) trước Ngày 31 Tháng Bảy, 2021.  Hãy tìm hiểu tình trạng hồ sơ hiện nay của quý vị ở bên dưới để có thêm thông tin.

Lưu ý: Nếu quý vị Không Có một ủy ban vận động tài chính và đang giữ chức vụ, giai đoạn lập hồ sơ của quý vị sẽ cho năm 2021 và sẽ quy định rằng quý vị lập Mẫu 470 (Toàn Bộ Năm Dương Lịch 2021).

  1. ỨNG CỬ VIÊN HOẶC VIÊN CHỨC ĐANG GIỮ CHỨC VỤ – MẪU 460: (Cho giai đoạn từ Ngày 1 Tháng Một, 2021 – Ngày 30 Tháng Sáu, 2021)

Một ủy ban của viên chức đang giữ chức vụ và ứng cử viên-ủy ban kiểm soát, bao gồm những người không thành công trong bất kỳ cuộc bầu cử nào, phải lập hồ sơ cho các bản tường trình nửa năm bất kể họ có nhận bất kỳ khoản đóng góp nào hoặc có bất kỳ chi phí nào hay không, và chỉ khi họ chưa chính thức giải thể ủy ban vận động tranh cử của họ.

 

ỨNG CỬ VIÊN HOẶC VIÊN CHỨC ĐANG GIỮ CHỨC VỤ - MẪU 470: (Cho Cả Năm 2021)

Mẫu này được sử dụng bởi các viên chức đang giữ chức vụ là những người không có một ủy ban kiểm soát, không có dự trù nhận được các khoản đóng góp $2,000 hoặc nhiều hơn trong năm, và không có dự trù chi tiêu $2,000 hoặc nhiều hơn trong năm.

Bộ Luật Chính Quyền Mục §84200 quy định rằng tất cả các viên chức đắc cử với mức lương trung bình $200 một tháng hoặc nhiều hơn phải lập hồ sơ các bản tường trình vận động nửa năm; tuy nhiên, một điều khoản trong mục này cho phép những người đang giữ chức vụ là những ngườikhông có một ủy ban và không có dự trù sẽ nhận các khoản đóng góp nhiều hơn $2,000 hoặc chi tiêu nhiều nhơn $2,000 trong TOÀN BỘ năm dương lịch được giảm trách nhiệm lập một hồ cho một năm.

 

  1. THỦ QUỸ CHO MỤC ĐÍCH CHUNG, DỰ LUẬT TRÊN PHIẾU BẦU HOẶC CÁC ỦY BAN ĐƯỢC THÀNH LẬP CHÍNH MẪU 460, 450 hoặc 425:

Phải lập các bản tường trình vận động nửa năm cho mỗi nửa năm cho dù họ có nhận bất kỳ khoản đóng góp nào hoặc có bất kỳ khoản chi tiêu nào hay không trong giai đoạn sáu tháng được bao gồm trong bản tường trình.  Một ủy ban thu nhận đóng góp phải tiếp tục lập các bản tường trình vận động tài chính cho đến khi tất cả các hoạt động kết thúc và một bản tường trình việc giải thể được lập hồ sơ. 

 

Nếu các bản tường trình không được lập hồ sơ đúng thời hạn theo Bộ Luật Chính Quyền §84200, quý vị có thể là đối tượng chịu các khoản phạt hình sự và dân sự, cũng như tiền phạt lập hồ sơ sơ trễ được cộng dồn với giá $10 một ngày, theo Bộ Luật Chính Quyền §91013[a][c]. 

Chúng tôi trân trọng sự hợp tác của quý vị trong việc lập hồ sơ tường trình công bố vận động tài chính đúng thời hạn.    Vui lòng lập hồ sơ với một bản gốc và 1 Bản Sao của bản tường trình vận động tài chính của quý vị không trễ hơn Ngày 31 Tháng Bảy, 2021, với Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange. Nếu quý vị cần thêm các mẫu bổ sung hoặc muốn có Hướng Dẫn Thông Tin về các quy định của công bố vận động tài chính, các mẫu có thể được tải tại www.fppc.ca.gov.  Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòn gọi Ban Báo Cáo Vận Động Tài Chính của Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange, ở số (714) 567-7600.